SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „LESZCZYNKO”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000060689
Numer REGON: 001355030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/429205/22/362]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-11-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001355030 NIP 69716652542007-06-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „LESZCZYNKO”2001-11-19 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LESZNIE nr w rejestrze 3172001-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. LESZNO gmina M. LESZNO miejscowość LESZNO2001-11-19 do dziś
2. Adresulica DOŻYNKOWA nr domu 49 nr lokalu 12 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO 2001-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 22.06.2001 ZMIENIONO PAR. 3 STATUTU2001-11-19 do dziś
206.06.2003 R. UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI.2003-11-25 do dziś
314.06.2006 R. -ZMIENIONO: § 7 PKT 5, 6, 8, DOTYCHCZASOWE PUNKTY 9 I 10 OTRZYMAŁY ODPOWIEDNIO OZNACZENIE 10 I 11, § 11 UST. 1, § 13 UST. 2 I 3, § 18 UST. 2, § 23, § 24, § 30 UST. 3, § 31 UST. 2, § 35, § 36, § 37 UST. 2, § 38 UST. 3, § 43 UST. 2, § 56 UST. 1 I 4, § 57 UST. 2 I 5, § 62 UST. 2 I 4, § 65, § 72 UST. 2, § 78 UST. 1 PKT 3, § 81; -DODANO: § 5 UST. 6 PKT E, § 7 PKT 9, § 13 UST. 4-7, § 13A, § 15 UST. 7, § 27 UST. 1 ZD. 3, § 27 UST. 2 ZD. 3, § 56 UST. 6, § 57 UST. 2A, § 58 UST. 7-8, § 59 UST. 7, § 68 UST. 1 PKT 16, § 78 UST. 1 PKT 4; -SKREŚLONO: § 30 UST. 2 ZD. 1, § 31 UST. 1 PKT 4, § 78 UST. 2 PKT 1.2006-10-20 do dziś
408.11.2007 R. -ZMIENIONO: § 3, § 4 UST. 4 PPKT B), C) I D), § 4 UST. 5, § 5 UST. 6 PPKT C), § 7, § 8, § 22, § 26 UST. 2, § 28 UST. 1, § 29, § 30, § 56 UST. 1, § 57 UST. 2A I 5, § 62, § 63, § 72, -SKREŚLONO: § 6, § 11 UST. 2 PKT 6), § 19, § 23-§ 25, § 31-§ 36, § 40-§ 42, § 45, § 56 UST. 2 PPKT D), -DODANO: § 9 PPKT E), § 12 UST. 2 PKT 3)-7), § 26 UST. 3 I 4, § 58 UST. 9 I 10, § 59 UST. 2A, § 61 UST. 5-11, § 65 UST. 1A, § 66 UST. 5-7, § 74 UST. 3-6.2008-04-14 do dziś
5DNIA 07.05.2010 R. ZMIENIONO § 3 UST. 4 STATUTU2010-07-02 do dziś
6W DNIU 22.06.2015R. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SML-W LESZCZYNKO UCHWAŁĄ NR 11/2015 PRZYJĘŁO TEKST JEDNOLITY STATUTU2015-09-11 do dziś
7UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z 13.06.2016R. - ZMIENIONO: §4 UST. 1. §4 UST. 3; W §8 DODANO UST. 1 PPKT F), W §8 DODANO UST. 2; ZMIENIONO: § 11, §46 UST. 2, §55 UST. 1 STATUTU.2016-08-10 do dziś
8UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 10/2018 Z DNIA 11.06.2018 ROKU: - ZMIENIONO: §4 UST.1, UST.2, UST.4, UST.5 I UST.6; §5 UST. 2; §8 UST.1; §9; TYTUŁ ROZDZIAŁU VI; §22 UST.1 PKT.3; §23 UST.2 I UST.4; §24 UST.1, UST.2 I UST.3; §26 UST. 2; §28 UST.1 PKT.2; §30; §35; §36; §38 UST.1; §50 UST.3; §52 UST.2 PKT A, B,C I D. - SKREŚLONO: §5 UST.1, UST.3, UST.5 I UST.6; §10; §11; §12; §13; §17; §23 UST.1; §25; §27 UST.6; §28 UST.1 PKT 4; §52 UST.5. - DODANO: §23 UST. 2(1) I 2(2); §24 UST.4 I UST.5; §26A; §37A; §46 UST.2 PKT9 I PKT.10; §50 UST.3 PKTC; §50 UST.5.2018-10-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA UPOWAŻNIONA PRZEZ ZARZĄD (PEŁNOMOCNIK).2003-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJANOWSKI2012-07-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JÓZEF2012-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-07-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-07-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-30 do dziś
21. NazwiskoMOTAŁA2001-11-19 do dziś
2. ImionaZENON2001-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-11-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-19 do dziś
31. NazwiskoSZKUDLARCZYK2001-11-19 do dziś
2. ImionaRYSZARD STANISŁAW2001-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2001-11-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-19 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-11-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-19 do dziś
51. NazwiskoDUDZIAK2001-11-19 do dziś
2. ImionaHONORATA2001-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURA2014-07-29 do dziś
2. ImionaLUCJAN2014-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKA2014-07-29 do dziś
2. ImionaEWA2014-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPYDŁOWSKI2014-07-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-07-02 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-07-02 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.02.2006 okres 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2006-02-17 do dziś
2data złożenia 07.02.2006 okres 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2006-02-17 do dziś
3data złożenia 07.02.2006 okres 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2006-02-17 do dziś
4data złożenia 07.02.2006 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-02-17 do dziś
5data złożenia 28.09.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-20 do dziś
6data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
7data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-03 do dziś
8data złożenia 11.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
9data złożenia 25.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-02 do dziś
10data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
11data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
12data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-29 do dziś
13data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
14data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
15data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
16data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
17data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
18data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
19data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
20data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
21data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2001 R. -31.12.2001 R.2006-02-17 do dziś
201.01.2002 R. -31.12.2002 R.2006-02-17 do dziś
301.01.2003 R. -31.12.2003 R.2006-02-17 do dziś
401.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-02-17 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-20 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-03 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-02 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
1201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-29 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2001 R. -31.12.2001 R.2006-02-17 do dziś
201.01.2002 R. -31.12.2002 R.2006-02-17 do dziś
301.01.2003 R. -31.12.2003 R.2006-02-17 do dziś
401.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-02-17 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-20 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-03 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-02 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
1201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-29 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów