ARAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000060681
Numer REGON: 634208534
Numer NIP: 7822229703
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-10-09
Sygnatura akt[RDF/255165/20/272]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 634208534 NIP 78222297032009-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość SWADZIM2015-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość SWADZIM ulica UL. ŚW. MIKOŁAJA nr domu 5 kod pocztowy 62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA 2015-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 4 LIPCA 2001 PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ SOŁTYSIŃSKĄ-SKONIECZNĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ W POZNANIU PRZY UL. WIELKIEJ 18/9A, ZOSTAŁ SPORZĄDZONY AKT NOTARIALNY O NUMERZE A 7033/20012001-11-15 do dziś
224 MARCA 2004 ROKU, NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3582/2004. UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 8, ZMIENIONO UST. 5 § 10 NA UST. I § 8; PO UST. I § 8 DODANO UST. II. UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 I 19 (PO ZM. OZN. UST. 5 § 10) I NADANO IM NOWE BRZMIENIE. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2004-05-27 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.10.2015 R., REP. A NR 10360/2015 SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ CELICHOWSKĄ (KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 17) - ZMIENIA AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI POD FIRMĄ „ARAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W TEN SPOSÓB, ŻE UCHYLA CAŁE JEGO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE I NADAJE MU NOWĄ TREŚĆ - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPOŁKI.2015-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ITM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6322395072001-11-15 do dziś
4. Numer KRS0000052836 2004-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH.2004-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-05-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2001-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEJ OSOBY.2004-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROYEN2019-11-19 do dziś
2. ImionaHUBERT2019-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-12-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-12-21 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-21 do dziś
347 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2015-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 15.01.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-03-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 10.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 03.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-10-10 do dziś
4data złożenia 30.06.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
5data złożenia 23.11.2007 okres 1.01.2006 -31.12.20062007-12-05 do dziś
6data złożenia 26.09.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-30 do dziś
7data złożenia 16.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-03 do dziś
8data złożenia 27.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-10 do dziś
9data złożenia 04.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-18 do dziś
10data złożenia 09.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-08 do dziś
11data złożenia 19.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
12data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
13data złożenia 23.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-21 do dziś
14data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
15data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
16data złożenia 12.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-12 do dziś
17data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
18data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-12-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-30 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-03 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-10 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-18 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-08 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-03-01 do dziś
21.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
31.01.2006 -31.12.20062007-12-05 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-30 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-03 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-10 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-18 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-08 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów