SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CIEPLICE

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000060662
Numer REGON: 230881755
Numer NIP: 6112320753
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-10-05
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/11266/22/620]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-11-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 230881755 NIP 61123207532007-08-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CIEPLICE2001-11-14 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY, nr w rejestrze ARS NR 6022001-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2001-11-14 do dziś
2. Adresulica SOBIESZOWSKA nr domu 28 kod pocztowy 58-560 poczta JELENIA GÓRA 2001-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.10.1999 R.2001-11-14 do dziś
211 GRUDNIA 2003 R. UCHWALONO I PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU2004-01-23 do dziś
322 CZERWIEC 2006 R. ZMIANA STATUTU I RZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO2006-07-31 do dziś
429 LISTOPADA 2007 R. -ZMIANA STATUTU I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2007-12-20 do dziś
510.03.2016 R. - ZMIENIONO §28 PKT 2, §37 PKT 1, §43 PKT 1 STATUTU2016-04-27 do dziś
612.10.2018 R. - ZMIENIONO TREŚĆ STATUTU I PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY2019-02-20 do dziś
725.06.2021 R. - ZMIENIONO TREŚĆ: § 3, § 21, § 40, § 42, § 44.2021-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CIEPLICE2001-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2019-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZYRWIEL2022-10-05 do dziś
2. ImionaMACIEJ MICHAŁ2022-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTEPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU2022-10-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-05 do dziś
21. NazwiskoINDYK2022-10-05 do dziś
2. ImionaRENATA2022-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU2022-10-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-05 do dziś
31. NazwiskoRYBARCZYK2001-11-14 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2001-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU2001-11-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-14 do dziś
41. NazwiskoCZYŻEWSKI2001-11-14 do dziś
2. ImionaBOGDAN2001-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-11-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-14 do dziś
51. NazwiskoINDYK2001-11-14 do dziś
2. ImionaRENATA2001-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-11-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CIEPLICE2001-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘCIKIEWICZ2021-12-01 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŚKIEWICZ2012-08-06 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2012-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaINDYK2019-11-04 do dziś
2. ImionaRENATA2019-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYRWIEL2019-11-04 do dziś
2. ImionaJOLANTA IRENA2019-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARZ SAWICKA2019-11-04 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2019-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 09.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-08-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 19.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 18.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-21 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
5data złożenia 17.07.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-31 do dziś
6data złożenia 14.08.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
7data złożenia 13.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-23 do dziś
8data złożenia 25.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
9data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
10data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
11data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
12data złożenia 02.07.2013 okres OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
13data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
14data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
15data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
16data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-16 do dziś
17data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
18data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
19data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
20data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
21data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-23 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
8OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
2OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-31 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-23 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
9OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-16 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów