FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA „BUILDER” - W. MAZUR, M. KAŁWAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000060514
Numer REGON: 930603425
Numer NIP: 8940051428
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-02-10
Sygnatura akt[RDF/468193/23/839]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP9306034252001-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BUILDER” W. MAZUR, M. KAŁWAK SPÓŁKA JAWNA2010-07-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2001-11-14 do dziś
2. Adresulica NOWODWORSKA nr domu 19 miejscowość WROCŁAW kod pocztowy 54-433 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2001-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.09.2001 R.2001-11-14 do dziś
212.03.2010 R. -DODANO PKT 7, 19.03.2010 R. -ZMIENIONO PKT 4.2010-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-11-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „BUILDER” PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO, KAŁWAK ZYGMUNT, HALTER MIROSŁAW Z DNIA 25.09.2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH2001-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaZYGMUNT KAŁWAK, MIROSŁAW HALTER - WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ „BUILDER” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE, KAŁWAK ZYGMUNT, HALTER MIROSŁAW2001-11-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-11-14 do dziś
3. Numer w rejestrze143994,1439952001-11-14 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA2001-11-14 do dziś
5. Numer REGON9306034252001-11-14 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-14 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁWAK2010-05-26 do dziś
2. ImionaMAREK WIESŁAW2010-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-05-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-05-26 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2010-05-26 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2010-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-05-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-05-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2001-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁWAK2010-05-26 do dziś
2. ImionaMAREK WIESŁAW2010-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2010-05-26 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2010-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-05-26 do dziś
242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-05-26 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-05-26 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2010-05-26 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-05-26 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-05-26 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-05-26 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-05-26 do dziś
946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2010-05-26 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-05-26 do dziś
1146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-05-26 do dziś
1246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-05-26 do dziś
1347 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-26 do dziś
1447 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-26 do dziś
1547 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-26 do dziś
1647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-26 do dziś
1749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-05-26 do dziś
1849 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.11.2007 okres 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2008-01-08 do dziś
2data złożenia 08.11.2007 okres 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2008-01-08 do dziś
3data złożenia 08.11.2007 okres 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2008-01-08 do dziś
4data złożenia 08.11.2007 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2008-01-08 do dziś
5data złożenia 08.11.2007 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-01-08 do dziś
6data złożenia 08.11.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-01-08 do dziś
7data złożenia 18.12.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-20 do dziś
8data złożenia 29.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-27 do dziś
9data złożenia 17.06.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2001 R. -31.12.2001 R.2008-01-08 do dziś
201.01.2002 R. -31.12.2002 R.2008-01-08 do dziś
301.01.2003 R. -31.12.2003 R.2008-01-08 do dziś
401.01.2004 R. -31.12.2004 R.2008-01-08 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-01-08 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-01-08 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-20 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082009-05-27 do dziś
901.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-23 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-09 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-02-10 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-02-10 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-10 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów