FAR-MED SPÓŁKA JAWNA - FARON I WSPÓLNICY

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000060350
Numer REGON: 490572343
Numer NIP: 7340015949
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-04-05
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/5149/23/360]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP4905723432004-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFAR-MED SPÓŁKA JAWNA - FARON I WSPÓLNICY2014-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2023-04-05 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 11 nr lokalu 11 kod pocztowy 30-110 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2023-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z 2 STYCZNIA 1992 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 27 SIERPNIA 2001 R. -TEKST JEDNOLITY2001-11-07 do dziś
204.06.2004 ZMIANA § 62004-07-15 do dziś
303.08.2004 ZMIANA § 62004-09-03 do dziś
4ANEKS NR 3 -28 SIERPNIA 2006 ROKU -DODANO § 8 ZE ZM.1; ANEKS NR 4 -28 SIERPNIA 2006 ROKU ZMIENIONO § 1, § 2, § 7 PKT 1, ORAZ PKT 3, § 10 PKT 3, § 112006-09-07 do dziś
527.11.2013 ZMIENIONO § 2, § 3, § 10, § 11, § 13 16.01.2014 ZMIENIONO § 32014-02-03 do dziś
601.04.2014 R., ZMIANA UMOWY § § 2, 6, 7, 10, 11 28.04.2014 R., ZMIANA UMOWY § 92014-07-02 do dziś
730.04.2020 R. PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI2020-07-13 do dziś
812.01.2023 R. PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI2023-04-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-11-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 1 SIERPNIA 2001 R. -WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ FARON EMILIA, FARON WŁADYSŁAW FARON MARCIN, FARON-MAZGAJ MARIA PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ UCHWALAJĄC JEDNOLITY TEKST STATUTU.2001-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA SPÓŁKA CYWILNA FARON EMILIA, FARON WŁADYSŁAW, FARON MARCIN, FARON-MAZGAJ MARIA2001-11-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyINNY REJESTR2001-11-07 do dziś
3. Numer w rejestrzeFAA. 957/A/902001-11-07 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-07 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-07 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-07 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFARON MAZGAJ2014-02-03 do dziś
2. ImionaMARIA2014-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-02-03 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFARON2014-07-02 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2014-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, PRZY CZYM DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50 000,00ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW. CZYNNOŚĆ TAKA MOŻE BYĆ W IMIENIU SPÓŁKI DOKONANA RÓWNIEŻ PRZEZ JEDNEGO WSPÓLNIKA, O ILE ZOSTAŁY MU UDZIELONE PRZEZ POZOSTAŁYCH WSPÓLNIKÓW PISEMNE PEŁNOMOCNICTWA.2023-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFARON2023-04-05 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2023-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFARON MAZGAJ2014-02-03 do dziś
2. ImionaMARIA2014-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2023-04-05 do dziś
268 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2023-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.04.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-04-28 do dziś
2data złożenia 22.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-04-28 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-04 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-07 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 01.06.20212021-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów