APTEKA „URTICA” SPÓŁKA JAWNA MGR FARM. URSZULA JAROCKA-KALISZUK, MGR INŻ. MAREK JAROCKI

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000059444
Numer REGON: 030092728
Numer NIP: 5370009042
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-11-10
Sygnatura akt[RDF/570090/23/113]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 030092728 NIP 53700090422010-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina BIAŁA PODLASKA miejscowość BIAŁA PODLASKA2001-11-07 do dziś
2. Adresulica SIDORSKA nr domu 20 E miejscowość BIAŁA PODLASKA kod pocztowy 21-500 poczta BIAŁA PODLASKA kraj POLSKA 2001-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.03.1993 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 19.10.2001 R. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2001-11-07 do dziś
218 WRZEŚNIA 2020 ROKU, ZMIANA PREAMBUŁY ORAZ § 4 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2020-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „URTICA” SPÓŁKA CYWILNA URSZULA JAROCKA-KALISZUK, MAREK JAROCKI2001-11-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-11-07 do dziś
3. Numer w rejestrze5770/A/93/804/972001-11-07 do dziś
5. Numer REGON0300927282001-11-07 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROCKA KALISZUK2001-11-07 do dziś
2. ImionaURSZULA BOGUSŁAWA2001-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-09-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROCKI2001-11-07 do dziś
2. ImionaMAREK WALDEMAR2001-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-09-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKE ORAZ PROWADZIĆ SPRAWY SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO W PEŁNYM ZAKRESIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW.2001-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROCKA KALISZUK2001-11-07 do dziś
2. ImionaURSZULA BOGUSŁAWA2001-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROCKI2001-11-07 do dziś
2. ImionaMAREK WALDEMAR2001-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-09-28 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-28 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-09 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-09 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów