„INTELIGENTNY BUDYNEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000059182
Numer REGON: 932628056
Numer NIP: 8971654369
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2013-10-16
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/15130/13/436]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP9326280562001-11-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTELIGENTNY BUDYNEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-05 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 101952001-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-10-04 do dziś
2. Adresulica POLKOWICKA nr domu 11A kod pocztowy 54-072 poczta WROCŁAW 2004-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.11.2000 R., KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, ASESOR NOTARIALNY ROBERT BRONSZTEJN, REPERTORUM A NR 11376/2000, 20.07.2001 R., KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, ASESOR NOTARIALNY BARTOSZ MASTERNAK, REPERTORUM A NR 7149/2001 -ZMIANA PAR. 2, PAR. 3.2001-11-05 do dziś
211.08.2004 R., REPERTORIUM A NR 2540/2004, NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIANA § 3.2004-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICKA2004-10-04 do dziś
2. ImionaJOANNA2001-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2001-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-11-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2001-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PROKURENT SAMODZIELNIE.2001-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKUPCZYK2001-11-05 do dziś
2. ImionaWALDEMAR STANISŁAW2001-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-05 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2001-11-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 84 A ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNYCH W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI2001-11-05 do dziś
245 31 D WYKONYWANIE INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH W TYM ELEKTRYCZNYCH2001-11-05 do dziś
374 20 A PROJEKTOWANIE BUDOWLANE2001-11-05 do dziś
422 13 Z WYDAWNICTWO I PRASA2001-11-05 do dziś
591 12 Z ORGANIZACJA GRUP STOWARZYSZEŃ2001-11-05 do dziś
622 13 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI2001-11-05 do dziś
773 10 G DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-TECHNICZNA W ZAKRESIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH I INFORMATYCZNYCH2001-11-05 do dziś
874 20 A DORADZTWO I PROJEKTOWANIE INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INTELIGENTNEGO BUDYNKU2001-11-05 do dziś
974 20 A DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I POKREWNE DORADZTWO TECHNICZNE2001-11-05 do dziś
1072 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ (USŁUGI INFORMATYCZNE, PORTAL INTERNETOWY)2001-11-05 do dziś
1180 42 Z DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA I SZKOLENIOWA2001-11-05 do dziś
1274 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCYJNA W ZAKRESIE REKLAMY I MARKETINGU2001-11-05 do dziś
1374 14 A USŁUGI KONSULTINGOWE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI2001-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 15.04.2002 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-05-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032005-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów