„A.K.S.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000058962
Numer REGON: 017400551
Numer NIP: 1181613036
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2018-08-03
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/35862/18/937]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017400551 NIP 11816130362011-08-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.K.S.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. HOŻA nr domu 86 nr lokalu 410 kod pocztowy 00-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.10.2001 R., REP. A 3976/2001 NOTARIUSZ ANDRZEJ KUCEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARCE2001-10-31 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2015R., REPERTORIUM A NR 6912/2015, NOTARIUSZ RADOSŁAW WALASIK, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ KURCIŃSKI, RADOSŁAW WALASIK NOTARIUSZE S.C., 00-213 WARSZAWA, UL. BONIFRATERSKA 8 LOKAL 99 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE JEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE TEKSTEM JEDNOLITYM UMOWY SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.12.2015R., REPERTORIUM A NR 8354/2015, NOTARIUSZ RADOSŁAW WALASIK, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ KURCIŃSKI, RADOSŁAW WALASIK NOTARIUSZE S.C., 00-213 WARSZAWA, UL. BONIFRATERSKA 8 LOKAL 99 - ZMIANA § 3 UST. 1, § 7.2016-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„DONA I” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0149850022016-02-10 do dziś
4. Numer KRS0000064678 2016-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350.000,- PLN2016-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-02-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego350.000,00 PLN2001-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLOVJOVS2016-02-10 do dziś
2. ImionaVJACESLAVS2016-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-02-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-02-10 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2016-02-10 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-02-10 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2016-02-10 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-02-10 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-02-10 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-02-10 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-10 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 07.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-07-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 07.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-31 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
4data złożenia 28.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
5data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-04 do dziś
6data złożenia 10.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
7data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
8data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
9data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10data złożenia 29.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-10 do dziś
11data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-07-31 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-04 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-07-31 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-31 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-04 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów