SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BOGUSZYCE”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000058871
Numer REGON: 930659006
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[RDF/400839/22/375]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP9306590062001-11-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BOGUSZYCE”2001-11-28 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S-9452001-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina OLEŚNICA miejscowość BOGUSZYCE2001-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BOGUSZYCE nr domu 118 kod pocztowy 56-400 poczta OLEŚNICA kraj POLSKA 2007-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu109 MARCA 1992 R.2001-11-28 do dziś
229 LISTOPADA 2007 R. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BOGUSZYCE” W BOGUSZYCACH NR 2/2007 ZMIENIONO CAŁY STATUT SPÓŁDZIELNI I UCHWALONO JEGO NOWY TEKST. 17 CZERWCA 2008 R. -ZMIENIONO § 19 UST. 4, § 41 UST. 1 I UST. 3, § 61 UST. 7, SKREŚLONO § 10 UST. 2.2008-07-03 do dziś
322.06.2016R. ZMIENIONO § 4 PKT 2 STATUTU.2016-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ2001-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK) .2001-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMARKIEWICZ2009-02-03 do dziś
2. ImionaJERZY2009-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-02-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2009-02-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-02-03 do dziś
21. NazwiskoNIEWIENDA2008-07-17 do dziś
2. ImionaGERARD2008-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-07-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-07-17 do dziś
31. NazwiskoRYTKOWSKA2008-07-17 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA ANNA2008-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-07-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-07-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-07-17 do dziś
41. NazwiskoHOMINSKI2001-11-28 do dziś
2. ImionaJAN DOMINIK2001-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-11-28 do dziś
51. NazwiskoSALAMAGA2001-11-28 do dziś
2. ImionaJÓZEF2001-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2001-11-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-28 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-11-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2021-10-01 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ2021-10-01 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JULIAN2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWCZAREK2015-10-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2015-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARSKI2021-10-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ADAM2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-01 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUSZEK2021-10-01 do dziś
2. ImionaEUGENIA2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-07-03 do dziś
241 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-07-03 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-07-03 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2008-07-03 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI NA ZLECENIE2008-07-03 do dziś
636 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2016-08-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2016-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
2data złożenia 16.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-28 do dziś
3data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
4data złożenia 19.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-25 do dziś
5data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-05 do dziś
6data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
7data złożenia 24.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
8data złożenia 09.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-16 do dziś
9data złożenia 10.06.2013 okres 01.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-06-18 do dziś
10data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
11data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
12data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
13data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
14data złożenia 14.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-21 do dziś
15data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
16data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-16 do dziś
17data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
18data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-28 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-05 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-16 do dziś
801.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-06-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-21 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-28 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-06-25 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-05 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-16 do dziś
901.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-06-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-21 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów