APTEKA „SŁOWIAŃSKA” ALINA BARAŃSKA, WOJCIECH BARAŃSKI, SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000058837
Numer REGON: 272792148
Numer NIP: 6341034109
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-06-14
Sygnatura akt[RDF/498279/23/839]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2020-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. FELIKSA BOCHEŃSKIEGO nr domu 38 A kod pocztowy 40-859 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2020-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124 WRZEŚNIA 2001 R.2001-11-05 do dziś
201.01.2005 R. -DOD.PAR. 2 PKT 32005-03-21 do dziś
304.05.2010 R. -ZMIENIONY PAR. 22010-06-30 do dziś
4UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.01.2021R. ZMIENIONO: PREAMBUŁĘ UMOWY SPÓŁKI, W PAR. 1 DODANO UST. 3 ORAZ UST.4, W PAR. 3 ZMIENIONO UST.2, UCHYLONO PAR.4, ZMIENIONO PAR. 5, W PAR. 6 ZMIENIONO UST.2, ZMIENIONO PAR.7, ZMIENIONO PAR.9, ZMIENIONO PAR.10.2021-02-26 do dziś
502.02.2021R. ZMIENIONO:PAR.2 UMOWY SPÓŁKI2021-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAŃSKA2001-11-05 do dziś
2. ImionaALINA MARIA2001-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-05 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYGMUNT2021-02-26 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ALINA2021-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-02-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH2001-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYGMUNT2021-02-26 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ALINA2021-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAŃSKA2001-11-05 do dziś
2. ImionaALINA MARIA2001-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBARAŃSKI2021-02-26 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2021-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-02-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-30 do dziś
247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-30 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-30 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-30 do dziś
521 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-06-30 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 22.04.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 20.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-06-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 13.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-05-28 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-27 do dziś
5data złożenia 13.04.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-04-24 do dziś
6data złożenia 20.04.2007 okres 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-05-14 do dziś
7data złożenia 18.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-25 do dziś
8data złożenia 20.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-04-30 do dziś
9data złożenia 18.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
10data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
11data złożenia 10.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-24 do dziś
12data złożenia 24.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-04-24 do dziś
201.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-05-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-25 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-04-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-29 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-18 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-14 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-17 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów