FIRMA HANDLOWA EDEX - MARCEL SPÓŁKA JAWNA EDWARD MUNIAK, STANISŁAW MUNIAK

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000058588
Numer REGON: 350873524
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-02-01
Sygnatura akt[RDF/467175/23/267]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP3508735242006-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA EDEX -MARCEL SPÓŁKA JAWNA EDWARD MUNIAK, STANISŁAW MUNIAK2001-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina MYŚLENICE miejscowość MYŚLENICE2001-11-05 do dziś
2. Adresulica FIJAŁKOWSKIEGO nr domu 18 miejscowość MYŚLENICE kod pocztowy 32-400 poczta MYŚLENICE kraj POLSKA 2001-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 6 LISTOPADA 1995 R. 2. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2001 R.2001-11-05 do dziś
21).01.01.2006 R -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI 2).02.02.2006 -PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO2006-02-06 do dziś
3ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 20.12.2006 R. Z MOCĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD DNIA 01.01.2007 R. - ZMIANA § 7, § 12, § 13;2007-02-16 do dziś
422.XI.2010, ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA: § 3 I § 42011-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-11-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ -FIRMA HANDLOWA EDEX -MARCEL SPÓŁKA CYWILNA EDWARD MUNIAK, ZAWARTEJ DNIA 6 LISTOPADA 1995 R. W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2001 R.2001-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA EDEX -MARCEL SPÓŁKA CYWILNA EDWARD MUNIAK2001-11-05 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-11-05 do dziś
3. Numer w rejestrze4333/952001-11-05 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-11-05 do dziś
5. Numer REGON3508735242001-11-05 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUNIAK2001-11-05 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW LUDWIK2001-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUNIAK2001-11-05 do dziś
2. ImionaEDWARD STANISŁAW2001-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-05 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-05 do dziś
4
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2001-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUNIAK2001-11-05 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW LUDWIK2001-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUNIAK2001-11-05 do dziś
2. ImionaEDWARD STANISŁAW2001-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2011-01-11 do dziś
246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBOSTEGO2011-01-11 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW CHEMICZNYCH2011-01-11 do dziś
447 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2011-01-11 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-01-11 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-01-11 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-01-11 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-01-11 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-01-11 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM, USŁUGI I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI2020-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.01.2006 okres 2004 R2006-02-06 do dziś
2data złożenia 19.04.2006 okres 20052006-05-16 do dziś
3data złożenia 05.05.2008 okres 2006 ROK2008-05-14 do dziś
4data złożenia 05.05.2008 okres 2007 ROK2008-05-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-05-16 do dziś
22006 ROK2008-05-14 do dziś
32007 ROK2008-05-14 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-03 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-04 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-01 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-01-012022-01-06 do dziś