PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE „VITA” IWONA, TOMASZ SZYDŁO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000057932
Numer REGON: 970113167
Numer NIP: 9260001219
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-30
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2013-01-17
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/161/13/438]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-10-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE „VITA” IWONA, TOMASZ SZYDŁO SPÓŁKA JAWNA2013-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat KROŚNIEŃSKI gmina KROSNO ODRZAŃSKIE miejscowość KROSNO ODRZAŃSKIE2001-10-30 do dziś
2. Adresulica KOŚCIUSZKI nr domu 2 miejscowość KROSNO ODRZAŃSKIE kod pocztowy 66-600 poczta KROSNO ODRZAŃSKIE kraj POLSKA 2001-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.12.1992 R., UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ, 31.07.2001R., ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2001-10-30 do dziś
206.09.2004 R. ZMIENIONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY.2004-09-30 do dziś
314.05.2012 R. -ZMIANA: § 2 PKT 1 I 2, DODANO: § 9 PKT 3.2012-06-13 do dziś
431.12.2012 R. ZMIANA: PAR. 2, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 9 15.01.2013 R. ZMIANA: PAR. 22013-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-10-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH.2001-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „VITA” SPÓŁKA CYWILNA WIESŁAWA SZYDŁO, TADEUSZ SZYDŁO, TOMASZ SZYDŁO.2001-10-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-10-30 do dziś
3. Numer w rejestrze14402001-10-30 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE2001-10-30 do dziś
5. Numer REGON9701131672001-10-30 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-30 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYDŁO2012-06-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-06-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-06-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-06-13 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYDŁO2013-01-17 do dziś
2. ImionaIWONA ALICJA2013-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-01-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-01-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-10-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2004-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYDŁO2013-01-17 do dziś
2. ImionaIWONA ALICJA2013-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYDŁO2012-06-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-17 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-17 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-01-17 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-17 do dziś
547 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-17 do dziś
647 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-17 do dziś
747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-17 do dziś
847 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-17 do dziś
947 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-17 do dziś
1047 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-17 do dziś
1147 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-17 do dziś
1243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-01-17 do dziś
1343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-01-17 do dziś
1481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-01-17 do dziś
1581 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2013-01-17 do dziś
1681 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-01-17 do dziś
1777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-01-17 do dziś
1868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-01-17 do dziś
1985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-01-17 do dziś
2032 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-01-17 do dziś
2143 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-01-17 do dziś
2247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-17 do dziś
2347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-01-17 do dziś
2441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH (PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ NOWYCH DOMÓW, PRZEBUDOWĄ LUB REMONTEM ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW)2013-01-17 do dziś
2547 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów