SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FAMEG”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000057465
Numer REGON: 590340233
Numer NIP: 7721007007
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2022-12-30
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/23458/22/452]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP5903402332001-10-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FAMEG”2001-10-31 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM nr w rejestrze 3822001-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejscowość RADOMSKO2001-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOMSKO ulica UL. FABIANIEGO nr domu 12 kod pocztowy 97-500 poczta RADOMSKO kraj POLSKA 2022-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11/ 14.09.1994 R. 2/ 28.06.2001 R. -NOWY STATUT2001-10-31 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 3 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 29.07.2006 R. ZMIENIONO TREŚĆ PAR 49 PKT 14 ORAZ PAR 68 UST. 1STATUTU, A TAKŻE DODANO PKT 14 W PAR 62 UST. 1.2006-10-05 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 7 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 20.06.2008 R. ZMIENIONO: § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, ZMIENIONO NAZWĘ DZIAŁU III ORAZ ROZDZIAŁU B I C W TYM DZIALE, SKREŚLONO § 12 -§ 25 I WPROWADZONO § 12 I § 13, § 26 I § 27 OZNACZONO JAKO § 14 I § 15 I NADANO IM NOWĄ TREŚĆ, SKREŚLONO § 28 -§ 30 I WPROWADZONO § 16 -§ 20, § 31 OZNACZONO JAKO § 22, § 33 OZNACZONO JAKO § 23 I NADANO MU NOWĄ TREŚĆ, § 34 I § 35 OZNACZONO JAKO § 24 I § 25 ORAZ NADANO IM NOWĄ TREŚĆ, § 36 OZNACZONO JAKO § 26, SKREŚLONO W DZIALE V ROZDZIAŁ A I § 37 -§ 40 ORAZ ROZDZIAŁ B I § 41- § 43, WPROWADZONO NOWY § 27, OZNACZENIE „DZIAŁ NR VII” ZMIENIONO NA „DZIAŁ NR VI”, § 44 OZNACZONO JAKO § 28, § 45 I § 46 OZNACZONO JAKO § 29 I § 30 I NADANO IM NOWĄ TREŚĆ, PRZED § 47 WPISUJE SIĘ ROZDZIAŁ A I NASTĘPNE ROZDZIAŁY OTRZYMUJĄ OZNACZENIE „B”, „C”, „D”, § 47 I § 48 OZNACZONO JAKO § 31 I § 32, § 49 OZNACZONO JAKO § 33, § 50 OZNACZONO JAKO § 34 I ZMIENIONO JEGO TREŚĆ, § 51 OZNACZONO JAKO § 35 I NADANO MU NOWĄ TREŚĆ, § 52 I § 53 OZNACZONO JAKO § 36 I § 37, § 54 OZNACZONO JAKO § 38 I ZMIENIONO JEGO TREŚĆ, § 55 I § 56 OZNACZONO JAKO § 39 I § 40, § 57 OZNACZONO JAKO § 41 I NADANO MU NOWĄ TREŚĆ, SKREŚLONO § 58 I § 59, § 60 OZNACZONO JAKO § 42, § 61 OZNACZONO JAKO § 43 I NADANO MU NOWĄ TREŚĆ, § 62 OZNACZONO JAKO § 44 I ZMIENIONO JEGO TREŚĆ, § 63 OZNACZONO JAKO § 45 I ZMIENIONO JEGO TREŚĆ, § 64 OZNACZONO JAKO § 46, § 65 POŁĄCZONO Z § 66 I OZNACZONO JAKO § 47 ORAZ NADANO MU NOWĄ TREŚĆ, § 67 JAKO § 48, § 68 I § 69 OZNACZONO JAKO § 49 I § 50 ORAZ ZMIENIONO ICH TREŚĆ, § 70 I § 71 OZNACZONO JAKO § 51 I § 52 W KTÓRYM DODANO UST. 4, SKREŚLONO § 72 -§ 76 I WPROWADZONO NOWE § 53 -§ 56, SKREŚLONO § 77 I § 78, WPROWADZONO NOWY DZIAŁ IX, WPROWADZONO NOWE § 57 I § 58 STATUTU.2008-12-24 do dziś
430.06.2010 R. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI O ZMIANIE TREŚCI § 19, § 41 UST. 4, § 49 UST. 2 I 3 STATUTU2010-09-27 do dziś
530.06.2012 R. - UCHWALONO ZMIANĘ § 41 UST. 1 I § 43 STATUTU.2012-08-29 do dziś
6ZMIANA W STATUCIE DNIA 25.06.2016 R. - § 20 UST. 5 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.2017-02-21 do dziś
724.02.2018 R. - ZMIENIONO TREŚĆ STRONY TYTUŁOWEJ ORAZ §§ 4, 5, 7, 11, 22, 24, 572018-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA ZARZĄD LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2001-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDANIELSKI2021-06-15 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW GRZEGORZ2021-06-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-15 do dziś
21. NazwiskoMIELCZAREK2018-12-19 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW PIOTR2018-12-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-12-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-19 do dziś
31. NazwiskoJASIOROWSKI2008-12-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARCELI2008-12-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-12-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-01-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-19 do dziś
41. NazwiskoMAŁECKI2001-10-31 do dziś
2. ImionaANTONI JAN2001-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-10-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-31 do dziś
51. NazwiskoKOZŁOWSKA2001-10-31 do dziś
2. ImionaBARBARA JÓZEFA2001-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-10-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAŃSKA2022-12-30 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWISZA2022-12-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ RAFAŁ2022-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZYK2017-03-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ ROBERT2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKA2019-07-22 do dziś
2. ImionaEWA BARBARA2019-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-22 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZASKACZ2020-02-28 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA EWA2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA I NABYTE NA PODSTAWIE INNYCH USTAW MIENIE JEJ CZŁONKÓW2017-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R. data złożenia 17.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 - 31.12.2001 R.2002-12-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 17.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 07.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-08-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
5data złożenia 16.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-02 do dziś
6data złożenia 18.09.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-31 do dziś
7data złożenia 05.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-12-24 do dziś
8data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-24 do dziś
9data złożenia 02.08.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-09-27 do dziś
10data złożenia 21.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R2011-09-29 do dziś
11data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-29 do dziś
12data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
13data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
14data złożenia 05.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
15data złożenia 05.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-21 do dziś
16data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
17data złożenia 21.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
18data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
19data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
20data złożenia 26.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
21data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
22data złożenia 24.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-08-09 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-02 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-12-24 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-24 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-09-27 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R2011-09-29 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-29 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001 R.2002-12-24 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-21 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-08-09 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-02 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-31 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-12-24 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-24 do dziś
901.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-09-27 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R2011-09-29 do dziś
1101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-29 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-21 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-30 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów