SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOŁO”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000056304
Numer REGON: 011058519
Numer NIP: 5250011013
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-30
Ostatni wpis Nr wpisu71Data dokonania wpisu2023-11-13
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/51401/23/922]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-10-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011058519 NIP 52500110132008-03-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOŁO”2001-10-30 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze ARS 30712001-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-12-09 do dziś
2. Adresulica JANA BOŻKA nr domu 4 nr lokalu -kod pocztowy 01 -442 poczta WARSZAWA 2001-10-30 do dziś
miejscowość WARSZAWA ulica UL. ERAZMA CIOŁKA nr domu 17 kod pocztowy 01-445 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115 LISTOPADA 2003 R. -UCHWALONO NOWY STATUT2004-01-29 do dziś
210 LISTOPADA 2005 R. -§ 122;2006-02-27 do dziś
324 CZERWCA 2006 R., ZMIENIONE PARAGRAFY: § 12 UST. 1 PKT 11, § 16, § 20 UST. 1, § 21, § 27 UST. 1, § 27 UST. 4, § 35, § 36, § 62 UST. 1, § 63 UST. 1, § 72. § 113, § 117, § 120 UST. 2, § 121 UST. 3, § 125 UST. 1, § 128, § 132, § 138, § 139, § 140 UST. 2, § 141, § 153 UST. 3 DODANE PARAGRAFY: § 9 PKT 3, § 12 UST. 5, § 12 UST. 6, § 12 UST. 7, § 23 UST. 5, § 23 UST. 6, § 39 UST. 26, § 67 UST. 5, § 121 UST. 4, § 121 UST. 5, § 121 UST. 6, § 138 UST. 2, § 140 UST. 3, § 140 UST. 4, § 150 UST. 5; USUNIĘTE PARAGRAFY: § 19 UST. 2, § 67 UST. 2, § 76 UST. 2.2006-09-06 do dziś
426 MAJA 2007 R. ZMIENIONE PARAGRAFY: § 11 UST. 2, § 11 UST. 3, § 48, § 49 UST. 7, § 156; USUNIĘTE PARAGRAFY: § 37 UST. 6 ORAZ WYKREŚLA SIĘ W SPISIE TREŚCI PKT II UST. II.6 „I ZAWIESZENIE” ORAZ W TYTULE ROZDZIAŁU II.6 WYKREŚLA SIĘ „I ZAWIESZENIE”.2007-08-31 do dziś
517 LISTOPADA 2007 R: 1) ZASTĄPIONO UŻYTE W TREŚCI CAŁEGO STATUTU W RÓŻNEJ LICZBIE I PRZYPADKACH WYRAZY „ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI” UŻYTYMI W RÓŻNEJ LICZBIE I PRZYPADKACH WYRAZAMI „WALNE ZGROMADZENIE” 2) ZMIENIONO: § 4 UST. 2 PKT 2; § 7 UST. 3; § 11 UST. 2; § 12 UST. 1 PKT 7; § 12 UST. 1 PKT 9; § 12 UST. 1 PKT 11; § 12 UST. 5; § 13 UST. 5; § 13 UST. 16; § 25 UST. 1 PKT 4; § 25 UST. 2; § 25 UST. 3; § 27; § 28 UST. 5; § 28 UST. 8; § 29 UST. 4; § 30; § 31 UST. 2; § 36; § 37 UST. 1; § 37 UST. 4; § 37 UST. 5; § 39 UST. 11; § 39 UST. 24; § 45 UST. 1 PKT 4; § 45 UST. 1 PKT 14; § 45 UST. 2; § 49 UST. 7; § 50; § 51; § 56 UST. 2; § 56 UST. 3; § 58 UST. 1; § 64 UST. 1; § 64 UST. 2; § 66; § 77 PKT 1; § 89 UST. 2; § 90 UST. 1 PKT 2; § 96; § 99; § 108; § 109; § 116 UST. 3; § 121; § 125; § 131; § 137; § 141; § 146 UST. 2; § 150 UST. 1; § 152 UST. 1; § 153 UST. 3; 3) DODANO: § 14 UST. 5 § 18 UST. 1 PKT 8; § 18 UST. 1 PKT 9; § 28 UST. 9; § 28 UST. 10; § 29 UST. 1; § 31 UST. 3; § 31 UST. 4; § 33 UST. 16; § 36 UST. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; § 37 UST. 6; § 39 UST. 27; § 64 UST. 4; 4) USUNIĘTE: § 12 UST. 1 PKT 3; § 13 UST. 4; § 25 UST. 1 PKT 4; § UST. 3 PKT 3; § 28 UST. 3 PKT 4; § 29 UST. 2; § 32 UST. 1 LIT.B; § 37 UST. 2; § 52; § 53; § 54; § 55; § 66 UST. 1-5; § 67 UST. 5; § 83 UST. 1; § 122-124; § 128; § 161.2008-02-01 do dziś
628 CZERWCA 2010 R. ZMIENIONO: § 4 UST. 2 PKT 3; § 4 UST. 2 PKT 4; § 8 UST. 1 PKT 5; § 9 UST. 3; § 10 UST. 8; § 12 UST. 3; § 13 PKT 4; § 13 PKT 17; § 16 UST. 2 PKT 3; § 29 UST. 1; § 29 UST. 3; § 36 UST. 1; § 39 UST. 1 PKT 11; § 108 UST. 4; § 116 UST. 3; § 117 UST. 2; § 121 UST. 1; § 125 UST. 1 PKT 2; § 150 UST. 1; § 150 UST. 2; § 153 UST. 2; DODANO: § 39 UST. 1 PKT 28; § 39 UST. 1 PKT 29; § 150 UST. 6; USUNIĘTO: § 30 UST. 2; § 39 UST. 1 JAKO OZNACZENIE (PONIEWAŻ NIE WYSTĘPUJE UST. 2), § 45 UST. 1 PKT 2; § 102 UST. 2; § 102 UST. 3.2010-08-10 do dziś
727.06.2011 R. ZMIENIONO: § 8 UST. 2, § 56 ZDANIE PIERWSZE, § 96, § 97 UST. 1 PKT 2, § 149 UST. 1; DODANO: § 39 PKT 31, § 56 PKT 6, § 83 UST. 1, § 98 UST. 1 (JAKO OZNACZENIE), § 98 UST. 2.2011-09-23 do dziś
806.06.2012 R., ZMIENIONO: § 18 UST. 1 PKT 8; § 24 UST. 1; § 39 UST. 1; § 65; § 88 UST. 4; § 89 UST. 1 I 2; § 155 UST. 1 USUNIĘTO: § 89 UST. 3, 4, 52012-07-03 do dziś
915.06.2018 R., § 4 UST. 2 PKT. 2 ULEGA WYKREŚLENIU; W § 4 DODAJE SIĘ UST. 3; § 7 ULEGA ZMIANIE; §8 ULEGA WYKREŚLENIU; §9 UST. 1 ZMIENIONY; W § 9 DODAJE SIĘ UST. 4; § 10 UST. 1 ULEGA ZMIANIE; § 10 UST. 2 ULEGA WYKREŚLENIU; § 10 UST. 6 ULGA WYKREŚLENIU; § 10 UST. 8 ZMIENIONY; §10 UST. 9 WYKREŚLONY; § 11 UST. 1-6 WYKREŚLONE; § 11 DODAJE SIĘ UST. 9; § 12 UST. 1 PKT. 16A ULEGA WYKREŚLENIU; § 12 UST. 4 ULEGA ZMIANIE; § 13 UST. 2 ULEGA WYKREŚLENIU; § 14 ULGA ZMIANIE; § OD 15 DO 21 ULEGAJĄ WYKREŚLENIU; § 24 UST. 1 ULEGA WYKREŚLENIU; § 25 UST. 1 ULEGA WYKREŚLENIU; § 27 UST. 1 ULEGA ZMIANIE; § 29 UST. 1 ULEGA ZMIANIE; § 29 UST. 2 ULEGA ZMIANIE; § 32 UST. 1 ULEGA WYKREŚLENIU; § 33 UST. 15 ULEGA ZMIANIE; § 36 UST. 3 ULEGA ZMIANIE; § 36 UST. 4 ULEGA WYKREŚLENIU; § 38 UST. 1 PKT 4 ULEGA WYKREŚLENIU; § 39 UST. 13 ULEGA ZMIANIE; § 39 UST. 14 ULEGA ZMIANIE; § 39 UST. 15,16,17,18,19,20,21, 22,23,25,28 ULEGAJĄ WYKREŚLENIU; § 39 UST. 27 I 29 ULEGAJĄ WYKREŚLENIU; § 44 UST 1 ULEGA ZMIANIE; § 44 UST. 1 ULEGA ZMIANIE; § 52 UST. 2 I 3 ULEGAJĄ WYKREŚLENIU; § 56 UST. 2 ULEGA ZMIANIE; § 56 UST. 3 I 4 ULEGAJĄ WYKREŚLENIU; § 57 ULEGA ZMIANIE; W § 57 DODAJE SIĘ USTĘPY OD 2 DO 10; § 58 UST. 1 ULEGA ZMIANIE; § 58 UST. 2 ULEGA WYKREŚLENIU; § 59 UST. 1 ULEGA ZMIANIE; § 59 UST. 2 I 3 ULEGAJĄ WYKREŚLENIU; § 60 ULEGA ZMIANIE; § 62 ULEGA ZMIANIE; § 64,65,66 ULEGAJĄ WYKREŚLENIU; § 70 I 71 ULEGAJĄ WYKREŚLENIU; § 73 UST. 1 ULEGA ZMIANIE; § 74 ULEGA ZMIANIE; § 75 UST. 1 I 2 ULEGAJĄ ZMIANIE; § 76 ULEGA ZMIANIE; § 78 UST. 1 ULEGA ZMIANIE; § 79 UST. 2 ULEGA ZMIANIE; § 92 ULEGA ZMIANIE; § 95 ULEGA ZMIANIE; § 97 ULEGA ZMIANIE; § 98 ULEGA ZMIANIE; § 99 ULEGA ZMIANIE; § 100 ZMIENIONY; § 102 USUNIĘTY; § 104 ZMIENIONY; § 106 ZMIENIONY; § 107 ZMIENIONY; § 109 ZMIENIONY; § 110 ZMIENIONY; 11 I 112 WYKREŚLONE; § 114 ZMIENIONY; § 115 ZMIENIONY; § 117-122 WYKREŚLONE; § 123 UST. 2 ZMIENIONY; § OD 132 DO 134 WYKREŚLONE; § 145 UST. 4 ULEGA ZMIANIE; § 148 UST. 1 ZMIENIONY; § 148 UST. 1 ZMIENIONY; W § 148 UST. 1 DODANO PKT. 7.2018-10-16 do dziś
1014.06.2019 ZMIANY: §9 ZOSTAŁ OZNACZONY JAKO §8 NUMERACJA §10-§14 ZOSTAŁA ODPOWIEDNIO DOSTOSOWANA DO ZMIANY NUMERACJI §9 §11,KTÓRY PO DOSTOSOWANIU NUMERACJI OZNACZONY ZOSTAŁ NR 10,UST.OD 1 DO 3 UZYSKAŁY BRZMIENIE DOTYCHCZASOWYCH UST.OD 7 DO 9,ZAŚ UST.OD 7 DO 9 ZOSTAŁY WYKREŚLONE §13,KTÓRY PO DOSTOSOWANIU NUMERACJI OZNACZONY ZOSTAŁ NR 12,UST.2 UZYSKAŁ BRZMIENIE DOTYCHCZASOWEGO UST.3 I ANALOGICZNIE KOLEJNE USTĘPY TEGO PARAGRAFU NUMERACJA §15-§21 UZYSKAŁA BRZMIENIE §§ OD 22 DO 28 I ODPOWIEDNIA NUMERACJE OD §14 DO §20 §24,KTÓRY PO DOSTOSOWANIU NUMERACJI OZNACZONY ZOSTAŁ NR 16,UST.1 UZYSKAŁ BRZMIENIE JAKIE DOTYCHCZAS MIAŁ UST.2 I ANALOGICZNIE KOLEJNE USTĘPY TEGO PARAGRAFU §25,KTÓRY PO DOSTOSOWANIU NUMERACJI OZNACZONY ZOSTAŁ NR 17,UST.4 UZYSKAŁ BRZMIENIE JAKIE DOTYCHCZAS MIAŁ UST.5,ZAŚ UST.5 ZOSTAŁ WYKREŚLONY §32,KTÓRY PO DOSTOSOWANIU NUMERACJI OZNACZONY ZOSTAŁ NR 24,UST.1 UZYSKAŁ BRZMIENIE JAKIE DOTYCHCZAS MIAŁ UST.2,ZAŚ UST.2 ZOSTAŁ WYKREŚLONY §39,KTÓRY PO DOSTOSOWANIU NUMERACJI OZNACZONY ZOSTAŁ NR 31,UST.15 UZYSKAŁ BRZMIENIE JAKIE DOTYCHCZAS POSIADAŁ UST.24,UST.16 UZYSKAŁ BRZMIENIE JAKIE DOTYCHCZAS POSIADAŁ UST.26,UST.17 UZYSKAŁ BRZMIENIE JAKI DOTYCHCZAS POSIADAŁ UST.30,UST.18 UZYSKAŁ BRZMIENIE JAKIE DOTYCHCZAS POSIADAŁ UST.31 §59,KTÓRY PO DOSTOSOWANIU NUMERACJI OZNACZONY ZOSTAŁ NR 51,UST.2 UZYSKAŁ BRZMIENIE JAKIE DOTYCHCZAS MIAŁ UST.4,ZAŚ UST.4 ZOSTAŁ WYKREŚLONY NUMERACJA §64-§67 UZYSKAŁA BRZMIENIE §67-§69 I ODPOWIEDNIĄ NUMERACJE OD §56 DO §58 NUMERACJA §70-§71 UZYSKAŁA BRZMIENIE §72-§73 I ODPOWIEDNIĄ NUMERACJE OD §59 DO §60 §103 ZOSTAŁ OZNACZONY JAKO §89 I KOLEJNE NUMERY PARAGRAFÓW ZOSTAŁY ODPOWIEDNIO ZMIENIONE NUMERACJA §111§112 UZYSKAŁA BRZMIENIE §113-§114 I ODPOWIEDNIĄ NUMERACJE OD §97 DO §98 NUMERACJA §117-§122 UZYSKAŁA BRZMIENIE §123-§128 I ODPOWIEDNIĄ NUMERACJE OD §101 DO §106 NUMERACJA §132-§134 UZYSKAŁA BRZMIENIE §135-§137 I ODPOWIEDNIĄ NUMERACJE OD §110 DO §112 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2019-09-13 do dziś
11UCHWAŁĄ NR 2/2023 Z DNIA 03 CZERWCA 2023 ROKU WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KOŁO” W WARSZAWIE DOKONAŁO ZMIAN STATUTU SPÓŁDZIELNI W PONIŻSZYM ZAKRESIE: 1) PARAGRAF 4 UST. 1 PKT. 6 ULEGA WYKREŚLENIU; 2) PARAGRAF 21 UST. 1 UZYSKUJE NOWE BRZMIENIE; 3) PARAGRAF 22 UST. 4 UZYSKUJE NOWE BRZMIENIE; 4) W PARAGRAFIE 24 WYKREŚLA SIĘ „1” ; 5) W PARAGRAFIE 31 UST. 8 DODAJE SIĘ LITERĘ „A” W WYRAZIE „PROWADZENI” ; 6) W PARAGRAFIE 35 DODAJE SIĘ UST. 4; 7) PARAGRAF 113 UST. 1 PKT. 6 ULEGA WYKREŚLENIU; 8) PARAGRAF 125 ULEGA WYKREŚLENIU , ZAŚ OZNACZENIA KOLEJNYCH PARAGRAFÓW ZOSTAJĄ DOSTOSOWANE;2023-08-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2003-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNIESTOJEK2023-08-25 do dziś
2. ImionaKONRAD MICHAŁ2023-08-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-08-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU - ODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI2023-08-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-25 do dziś
21. NazwiskoZIĘBA2023-02-03 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW JULIUSZ2023-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-02-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-03 do dziś
31. NazwiskoBOJANOWSKI2011-10-28 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ JAN2011-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-10-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-28 do dziś
41. NazwiskoTOMSIA2004-05-25 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2004-05-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-05-25 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-25 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-18 do dziś
61. NazwiskoSZMIGIERA2001-10-30 do dziś
2. ImionaJANUSZ2001-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2001-10-30 do dziś
71. NazwiskoPULIŃSKI2001-10-30 do dziś
2. ImionaROMAN WALDEMAR2001-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-10-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2023-11-13 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW GRZEGORZ2023-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISIŃSKA2023-11-13 do dziś
2. ImionaSYLWIA LIDIA2023-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASZTA2023-08-25 do dziś
2. ImionaBARTOSZ MACIEJ2023-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIENIAK2023-11-13 do dziś
2. ImionaTERESA JÓZEFA2023-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIUSZEWSKI2023-11-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2023-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-13 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĄCKA2023-11-13 do dziś
2. ImionaKAROLINA MARIA2023-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-13 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaDORYWALSKI2023-11-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANTONI2023-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-13 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2023-11-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2023-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-13 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAŁUSKA2023-11-13 do dziś
2. ImionaWIOLETTA EWA2023-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-13 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2023-08-25 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JOANNA2023-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-25 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLENDO2023-08-25 do dziś
2. ImionaANNA BOŻENA2023-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-25 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIŃSKI2023-08-25 do dziś
2. ImionaWALDEMAR STANISŁAW2023-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-25 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYGAŃSKA2023-08-25 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2023-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-25 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIESTOJEK2023-08-25 do dziś
2. ImionaKONRAD MICHAŁ2023-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-25 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEORSKA2023-08-25 do dziś
2. ImionaMARTA BARBARA2023-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-25 do dziś
161. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOCHYLSKI2016-09-27 do dziś
2. ImionaJERZY2016-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŻOŁĄDEK2021-04-09 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-04-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KOŁO” ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2021-04-09 do dziś
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoGRABSKA2017-10-13 do dziś
2. ImionaMONIKA2017-10-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-13 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA WSZELKICH, NIEPRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRESU ZWYKŁEGO ZARZĄDU, CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KOŁO” W WARSZAWIE, ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI.2017-10-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-09-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-27 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-09-27 do dziś
371 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2016-09-27 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-09-27 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 27.09.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-12-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.09.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-11-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.data złożenia 07.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-09-07 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 11.10.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-13 do dziś
5data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
6data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-14 do dziś
7data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-05 do dziś
8data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-21 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
10data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
11data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-25 do dziś
12data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
13data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
14data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
15data złożenia 22.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
16data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
17data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
18data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
19data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
20data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
21data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
22data złożenia 08.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-08 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-14 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-25 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-09-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-13 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-14 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-08-05 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-08-21 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-25 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-11-03 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-11-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003R.2004-09-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-13 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-14 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-08-05 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-08-21 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-25 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu naprawczym
1
1. Tbdorgan SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH OTWARCIE POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO nr XIX GR 27/19 data 18.02.20202020-03-10 do dziś
3. Tbdorgan nr data2020-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Tbd
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów