SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ENERGOPREM”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000056280
Numer REGON: 001053547
Numer NIP: 8960003852
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-26
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2022-10-07
Sygnatura akt[RDF/438091/22/309]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-10-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001053547 NIP 89600038522013-07-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ENERGOPREM”2001-10-26 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 5402001-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2001-10-26 do dziś
2. Adresulica KS. CZ. KLIMASA nr domu 33/35 kod pocztowy 50-515 poczta WROCŁAW 2001-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.05.1983, 30.06.2000, WPROWADZENIE ZMIAN I PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU OBOWIĄZUJĄCEGO OBECNIE, 29.06.2001, WPROWADZENIE ZMIANY DO STATUTU (POPRZEZ DODANIE DO PAR. 13 UST. 3, 4 I 5) I ZATWIERDZENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.2001-10-26 do dziś
226.11.2001 R ZMIANA CAŁEGO STATUTU I PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU NOWEGO STATUTU -PAR. OD 1 DO 121 -W MIEJSCE STATUTU DOTYCHCZASOWEGO ZAWIERAJĄCEGO PAR. OD 1 DO 86.2002-03-20 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 8/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 28.06.2002 R. ZMIENIONO W PAR. 6 UST. 5, W PAR. 70 UST 1 I 2, PAR. 74, PAR. 76, W PAR. 79 UST. 5, W PAR. 116 UST. 1 I DODANO DO PAR. 14 UST. 2 PKT 8 I 9, DO PAR. 71 UST. 2 ORAZ PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU UWZGLĘDNIAJĄCY W/W ZMIANY.2002-09-05 do dziś
414 CZERWCA 2003 R. ZMIENIONO: § 5 UST. 1 PKT 1 I 2, § 6 UST. 4 PKT 2, UST. 5, UST. 6, UST. 7, UST. 8, § 7 UST. 1, § 8, §10 UST. 1 PKT 2, 3, 4, 7, § 10 UST. 2 PKT 2, 3, 4, 5, 7, § 12 UST. 2, § 13 UST. 2 PKT 3, 6, 8, § 14 UST. 2 PKT 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, § 17 UST. 3, § 18 UST. 2, § 20 UST. 1, 2, 4, § 22 UST. 1, § 23 UST. 1, § 24 UST. 1, 2, § 25 UST. 5, § 26, § 31 UST. 1, § 33, § 34, § 36 UST. 1, § 37, § 39, § 40, § 41 UST. 2, § 46 UST. 1, § 48, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 62 UST. 2, 4, § 63 UST. 1, § 65, § 67 UST. 1, § 68, § 69, § 70, § 71 UST. 2, § 72 UST. 2, § 73 UST. 2, § 74, § 79, § 80, § 81 UST. 2, § 82, § 84 UST. 1 PKT 1 I 2, § 85, § 86, § 89, § 90 PKT 13, § 91, § 92 UST. 1, 2, 3, § 94 UST. 1, § 104, § 105 UST. 3, 4, § 106, § 111, § 115, § 117, § 119; -DODANO: §2 UST. 3, § 10 UST. 1 PKT 12, UST. 2 PKT 13-17, § 14 UST. 2 PKT 10 I 11, § 25 UST. 6, 7, §§ 34 (1) -34 (3), § 36 UST. 3, §§ 37 (1) -37 (4), § 40 PKT 9, § 43 UST. 3, § 45 (1) -45 (3), §§48 (1) -48 (3), §§59 (1) -59 (14), §§ 68 (1) -68 (4), §73 UST. 4 I 5, §§ 79 (1) -79 (2), § 83 UST. 3 I 4, § 107 UST. 3 I 4; -ZMIENIONO TYTUŁ DZIAŁU III, ROZDZIAŁU IV, DZIAŁÓW A-D W ROZDZIALE IV, DODANO DZIAŁ E W ROZDZIALE IV, PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU.2003-10-16 do dziś
518.06.2004 R. -ZMIENIONO § 10 UST. 1 PKT 7, § 14 UST. 2 PKT 5, § 20 UST. 1, UST. 2 PKT 2, 3, § 61, § 66 UST. 2, § 92 UST. 1, § 104 UST. 1 PKT 2 LIT B, PKT 27 DODANO § 111 UST. 1 PKT 17, § 85 UST. 3 -PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU2004-08-24 do dziś
624.06.2005 R. -PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU UWZGLĘDNIAJĄCEGO ZMIANY NASTĘPUJĄCYCH §§: § 34; § 53 UST. 1 I 3; § 59 (13); § 79 UST. 3; § 88 UST. 1, 2 I 7, TUTUŁ DZIAŁU IA W ROZDZIALE IX; § 89; DODANO: § 97 (1) -97 (2); § 114 (1) -114 (4)2005-08-09 do dziś
723.06.2006 R. PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU UWZGLĘDNIAJĄCEGO ZMIANY: PAR. 6 UST. 2, 4 I 5; WSTĘP W ROZDZIALE II PODROZDZIALE B; PAR. 10 UST. 1-6; PAR. 13 UST. 1; PAR. 14 UST. 2; PAR. 16 UST. 3-7; PAR. 19 UST. 3-4; PAR. 20 UST. 1-2 I 4-6; PAR. 29 UST. 1; PAR. 30 UST. 1; PAR. 34 UST. 3; PAR. 34 (1); PAR. 34 (3) UST. 2; PAR. 36 UST. 1-3; PAR. 37 UST. 1; PAR. 37 (1); PAR. 37 (4) UST. 1-2; PAR. 53 UST. 1; PAR. 57 UST. 3; PAR. 58; PAR. 59 (1) UST. 1; PAR. 59 (2) UST. 3-5; PAR. 59 (5) UST. 1-2; PAR. 59 (6); PAR. 59 (9); PAR. 59 (11) UST. 1; PAR. 67 UST. 3; PAR. 68 UST. 1-2; PAR. 69 UST. 1; PAR. 73 UST. 2 I 5-8; PAR. 74; PAR. 75 UST. 2-4; PAR. 76; PAR. 79 UST. 2-4; PAR. 79 (2) UST. 1; PAR. 89 UST. 5; PAR. 94 UST. 9; PAR. 95 UST. 1; PAR. 97 (1) UST. 2.2006-08-08 do dziś
828.11.2007 R. -PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU, UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY WYMIENIONE W UCHWALE W.Z. NR 1/XI/2007, OBEJMUJĄCE: OD PAR. 2 UST. 3 DO PAR. 117 (ŁĄCZNIE 178 ZMIAN)2008-03-19 do dziś
926.06.2009 R. -PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU UWZGLĘDNIAJĄCEGO ZMIANY § § 9 UST. 4, 94 UST. 5 PKT 1, 94 UST. 5 PKT 3 STATUTU2009-08-18 do dziś
1025.06.2010 R. -PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU UWZGLĘDNIAJĄCEGO ZMIANY: § 5 UST. 1 PKT 5; § 10 UST. 6 PKT 7; § 54 UST. 1; § 54 UST. 3; § 57 UST. 1; § 58 UST. 1; § 59 (1); § 59 (2) UST. 2; § 59 (5) UST. 1 PKT 1; § 73 UST. 10; § 76 UST. 2; § 77 UST. 1; § 77 UST. 2 PKT 2; § 79 UST. 5; § 104 UST. 1 PKT 21; § 104 UST. 1 PKT 38.2010-08-10 do dziś
1101.06.2012 R., ZMIENIONO: § 10 UST. 6 PKT 15; § 25 UST. 8; § 66 UST. 1; § 75 UST. 9; § 76 UST. 2; § 79 UST. 8; § 83 UST. 5; § 92 UST. 1; PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU.2012-07-10 do dziś
1227 CZERWCA 2014 R., ZMIANA § 110 UST. 1 STATUTU.2014-10-13 do dziś
1323.06.2017 R. - ZMIANA § 89 UST.2 STATUTU ORAZ PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU UWZGLĘDNIAJĄCEGO WPROWADZONĄ ZMIANĘ.2017-11-08 do dziś
1429.06.2018 R. - PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU UWZGLĘDNIAJĄCEGO ZMIANY W : § 1 UST.1, UST.2; ZMIANA W ROZDZ. II TYTUŁU DZIAŁU; §6 - § 16; ZMIANĘ DZIAŁU D; ZMIANĘ DZIAŁU E; §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §34 UST.6; §37(2)UST.1-2; §40,§41, §42 UST.1-2, §43, §44 UST.1, §45, §49, §50, §51, §52, §54 UST.1, §56 UST.3; ZMIANĘ DZIAŁU A ;§57, §58, §59; ZMIANĘ DZIAŁU B, ZMIANĘ DZIAŁU C; §59(7); §59(9), ZMIANĘ DZIAŁU D, ZMIANĘ DZIAŁU E, §59(12), §59(13), §59(14), §59(15), §59(17), §60 UST.1, UST.2, §62 UST.1-4 I UST.6, §65 UST.3, §66, §67, §68 UST.1, §68(1), §71, §72, §75 UST.1, §75 UST.3, §78 UST.1-5, §76 UST.7, UST.9, UST.10, §83 UST.2, §86 UST.3, §95 UST.2-5, §96(1) UST.1-2, §97(1), §97(3) UST.1-2, §97(6) UST.1-2, § 104 UST.1, §117 UST.1, UST.2-5.2018-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-10-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2009-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSWAT2001-10-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-10-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-26 do dziś
21. NazwiskoSADOWSKI2001-10-26 do dziś
2. ImionaEDWARD2001-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2001-10-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-26 do dziś
31. NazwiskoWITCZAK2001-10-26 do dziś
2. ImionaBARBARA2001-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-10-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-26 do dziś
41. NazwiskoKLENIEWSKI2001-10-26 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2001-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-10-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-26 do dziś
51. NazwiskoSZYDEŁKO2001-10-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-10-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKIEWICZ2019-10-03 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2019-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2001-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaK U B I A K2002-09-05 do dziś
2. ImionaA N D R Z E J2002-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALEWICZ2019-10-03 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2019-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURIATA2016-07-14 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2016-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-14 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETSCH2016-07-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2016-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-14 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIUSZEK2016-07-14 do dziś
2. ImionaANNA2016-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-14 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZAK ROMANÓW2016-07-14 do dziś
2. ImionaRÓŻA2016-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-14 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaELIAS2019-10-03 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2019-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-10-24 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-10-24 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-10-24 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R. data złożenia 18.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 R.2002-09-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 27.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 DO 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 DO 31.12.20022003-07-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 29.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-02 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-13 do dziś
5data złożenia 20.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-08 do dziś
6data złożenia 20.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
7data złożenia 17.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-11-25 do dziś
8data złożenia 21.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
9data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-10 do dziś
10data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
11data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
12data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
13data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
14data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
15data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
16data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
17data złożenia 07.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
18data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
19data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
20data złożenia 05.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
21data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-08-08 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-11-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-10 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R.2002-09-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-02 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-08-08 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-11-25 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-10 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001 R.2002-09-05 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-02 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-08-08 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-11-25 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-10 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów