SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GERSONA

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000056158
Numer REGON: 350011700
Numer NIP: 6750007239
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-09-26
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/27019/22/449]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-11-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP3500117002001-11-05 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GERSONA2001-11-05 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 6162001-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-11-05 do dziś
2. Adresulica GERSONA nr domu 10A nr lokalu 1 kod pocztowy 30-818 poczta KRAKÓW 2001-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123 MARCA 1991 R.2001-11-05 do dziś
212.12.2003 R. PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2004-03-31 do dziś
308.06.2006 R. -ZMIENIONO: § 2, § 5 UST. 4, § 6 UST. 1 PKT 1, § 9, § 10 PKT 1, § 12 UST. 3, { 13 UST. 1, § 16 UST. 4, 5, § 16 UST. 6, 7, 8, 9 -DODANIE § 21, § 27 UST. 1, § 28 UST. 1, § 33 UST. 2, SKREŚLA SIĘ § 33 UST. 5, § 35-SKREŚLA SIĘ, § 38, § 39, § 40, § 51 UST. 2, SKREŚLA SIĘ § 64 UST. 2, § 65 UST. 2, § 65 UST. 3, § 69, § 70, § 76 UST. 3 -DODANIE, § 77, § 78 PKT 4, § 84, § 90, § 93 -SKREŚLA SIĘ, § 94 (1) -DODANIE, § 96, § 100, § 103 UST. 1, § 109 -SKREŚLA SIĘ, § 110 -SKREŚLA SIĘ, § 113 UST. 1, § 113 UST. 2 -SKREŚLA SIĘ, § 114 UST. 3, § 117 UST. 1, § 117 UST. 2, 3, 4, 5 -SKREŚLA SIĘ, § 121 UST. 5, § 128, § 139 UST. 1, § 139 UST. 4, § 140 (1) -DODANIE, § 141 UST. 3, § 141 UST. 4, 5, 6 -DODANIE, § 142 UST. 2, § 144, § 146 UST. 1, § 146 UST. 2A -DODANIE, § 146 UST. 4, 5, § 148 UST. 1A -DODANIE, § 148 UST. 1B -DODANIE, § 148 UST. 2, § 148 (1) -DODANIE ROZDZIAŁ XIV, DODANIE § 1502006-08-23 do dziś
429 LISTOPAD 2007 R. PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2008-04-14 do dziś
516 CZERWIEC 2011 R. ZMIENIONO: § 52 UST. 1, § 119 UST. 3, § 1242011-07-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZAD SPÓŁDZIELNI2001-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2001-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWĘGLARZ2018-03-19 do dziś
2. ImionaMARIA WIESŁAWA2018-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2018-03-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-19 do dziś
21. NazwiskoBĘBEN2004-03-31 do dziś
2. ImionaBOŻENA2004-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-03-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-03-31 do dziś
31. NazwiskoHYBEL2003-09-16 do dziś
2. ImionaJACEK STANISŁAW2003-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-09-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-16 do dziś
41. NazwiskoKOŹMIK2003-01-30 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2003-01-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-30 do dziś
51. NazwiskoSMYKAL2001-11-05 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2001-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-11-05 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-05 do dziś
61. NazwiskoIWANICKI2001-11-05 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2001-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2001-11-05 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWIŃSKI2019-11-22 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JANUSZ2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2019-11-22 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSZCZYŃSKA NATANEK2019-11-29 do dziś
2. ImionaIRENA2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANTOR2008-04-14 do dziś
2. ImionaBOŻENA BOGUMIŁA2008-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 2 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA WŁASNY RACHUNEK2009-12-30 do dziś
241 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-12-30 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-12-30 do dziś
468 2 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-12-30 do dziś
568 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2000 R. -31 GRUDNIA 2000 R. data złożenia 11.06.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DN. 25.05.2001 R. -NR 5 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2000 R. -31 GRUDNIA 2000 R.2001-11-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 24.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 18.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 07.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-10-22 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 2004R. data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004R.2005-06-30 do dziś
6data złożenia 26.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
7data złożenia 11.07.2007 okres 2006 R.2007-07-23 do dziś
8data złożenia 04.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-15 do dziś
9data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
10data złożenia 09.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-24 do dziś
11data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
12data złożenia 05.07.2012 okres 20112012-09-03 do dziś
13data złożenia 28.06.2013 okres 20122013-07-30 do dziś
14data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
15data złożenia 31.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
16data złożenia 05.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
17data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
18data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
19data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
20data złożenia 20.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-20 do dziś
21data złożenia 20.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
22data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
22006 R.2007-07-23 do dziś
32007 ROK2008-07-15 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
52009 ROK2010-08-24 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
720112012-09-03 do dziś
820122013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-27 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-10-22 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004R.2005-06-30 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
52006 R.2007-07-23 do dziś
62007 ROK2008-07-15 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
82009 ROK2010-08-24 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
1020112012-09-03 do dziś
1120122013-07-30 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów