A M S ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000056007
Numer REGON: 050468879
Numer NIP: 5421934843
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-30
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2009-01-23
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/9515/8/494]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 050468879 NIP 54219348432007-11-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA M S ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-30 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 15652001-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2001-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica KRASZEWSKIEGO nr domu 30 nr lokalu 25 kod pocztowy 15-025 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2008-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11)19.06.1996 R. W KN HALINY SIEKLUCKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 4274/96 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2)05.04.2001 R. W KN HALINY SIEKLUCKIEJ W BIAŁYMST0KU, REP. A NR 1064/2001 ZMIENIONO: PAR. 6, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 102001-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASOWSKI2001-10-30 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2001-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.451.705, 50 ZŁ (DWANAŚCIE MILIONÓW CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆ ZŁOTYCH PIĘĆDZIESIĄT GROSZY)2001-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAVNY2001-10-30 do dziś
2. ImionaSAM2001-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.225.852, 75 ZŁ (SZEŚĆ MILIONÓW DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT DWA ZŁOTE SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ GROSZY)2001-10-30 do dziś
ilość 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.386.362, 50 (DZIEWIĘĆ MILIONÓW TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT DWA ZŁOTE PIĘĆDZIESIĄT GROSZY)2003-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego28159087, 50 PLN2003-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11655057, 14 PLN2001-10-30 do dziś
2705.791,23 PLN2001-11-27 do dziś
31823988, 75 PLN2002-06-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-10-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIOŁBASA2009-01-23 do dziś
2. ImionaJOANNA MAŁGORZATA2009-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 13 A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI2001-10-30 do dziś
218 21 Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH2001-10-30 do dziś
318 22 A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA2001-10-30 do dziś
418 22 B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA2001-10-30 do dziś
518 23 PRODUKCJA BIELIZNY2001-10-30 do dziś
618 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-10-30 do dziś
720 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2001-10-30 do dziś
820 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA2001-10-30 do dziś
920 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2001-10-30 do dziś
1020 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2001-10-30 do dziś
1136 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2001-10-30 do dziś
1215 13 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW MIĘSNYCH2001-10-30 do dziś
1336 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH POZOSTAŁA2001-10-30 do dziś
1436 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2001-10-30 do dziś
1536 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-10-30 do dziś
1651 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2001-10-30 do dziś
1751 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-10-30 do dziś
1852 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-10-30 do dziś
1973 10 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMII2001-10-30 do dziś
2015 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2001-10-30 do dziś
2115 71 Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2001-10-30 do dziś
2215 81 A PRODUKCJA PIECZYWA2001-10-30 do dziś
2315 81 B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH2001-10-30 do dziś
2415 82 Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO2001-10-30 do dziś
2515 98 Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2001-10-30 do dziś
2618 10 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2001-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2000 R data złożenia 06.11.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 2000 R2001-11-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 18.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 29.09.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-08 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 05.08.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 ROK2004-08-16 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 20.10.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK2005-10-25 do dziś
6data złożenia 02.11.2006 okres 2005 ROK2006-11-22 do dziś
7data złożenia 13.11.2007 okres 2006 ROK2007-11-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12005 ROK2006-11-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-10-25 do dziś
42005 ROK2006-11-22 do dziś
52006 ROK2007-11-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2000 R2001-11-27 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-04 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-08 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-08-16 do dziś
5okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-10-25 do dziś
62005 ROK2006-11-22 do dziś
72006 ROK2007-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów