ADA SPÓŁKA JAWNA KRYSTYNA PAWLIŃSKA-ADAMUS, MARCIN MAREK ADAMUS

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000054801
Numer REGON: 011864574
Numer NIP: 5261057177
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-10-05
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/41372/22/459]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-10-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011864574 NIP 52610571772007-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaADA SPÓŁKA JAWNA KRYSTYNA PAWLIŃSKA-ADAMUS, MARCIN MAREK ADAMUS2007-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-02-06 do dziś
2. Adresulica BOHATERÓW WARSZAWY nr domu 9 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA 2004-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.04.1996 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ, 29.03.2001 R. ANEKS DO UMOWY2001-10-19 do dziś
205.03.2007 - PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY2007-03-09 do dziś
301.06.2017 R.2018-05-18 do dziś
4DATA ZMIANY UMOWY: 21.06.2022 R., ZMIANA TREŚCI § 1, § 7, § 8, § 152022-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMUS2001-10-19 do dziś
2. ImionaMARCIN MAREK2001-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-10-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-10-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMUS2022-10-05 do dziś
2. ImionaPIOTR IGOR2022-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-10-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2001-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMUS2022-10-05 do dziś
2. ImionaPIOTR IGOR2022-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMUS2001-10-19 do dziś
2. ImionaMARCIN MAREK2001-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-05-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-05-18 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-05-18 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-05-18 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-05-18 do dziś
587 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2018-05-18 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-05-18 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-05-18 do dziś
888 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2018-05-18 do dziś
955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2018-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-07-21 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-17 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-27 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-27 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów