FIRMA HANDLOWA „MARTEX” SPÓŁKA JAWNA WOJCIECH KOBIERECKI TOMASZ KOBIERECKI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000054546
Numer REGON: 750329570
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-08-12
Sygnatura akt[RDF/413810/22/969]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „MARTEX” SPÓŁKA JAWNA WOJCIECH KOBIERECKI TOMASZ KOBIERECKI2001-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina SOCHACZEW miejscowość SOCHACZEW2001-10-25 do dziś
2. Adresulica PROSTA nr domu 15 miejscowość SOCHACZEW kod pocztowy 96-500 poczta SOCHACZEW kraj POLSKA 2001-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA MARTEX SPÓŁKA JAWNA2001-10-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina SOCHACZEW miejscowość SOCHACZEW2001-10-25 do dziś
3. Adresulica KOCHANOWSKIEGO nr domu 60 kod pocztowy 96-500 poczta SOCHACZEW 2001-10-25 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.09.2001 R.2001-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-10-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTEJ MIĘDZY WOJCIECHEM KOBIERECKIM I TOMASZEM KOBIERECKIM W DNIU 1992.02.25 DATA PODJĘCIA UCHWAŁY 03.09.2001 R.2001-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „MARTEX” WOJCIECH KOBIERECKI2001-10-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-10-25 do dziś
3. Numer w rejestrze69722001-10-25 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE2001-10-25 do dziś
5. Numer REGON7503295702001-10-25 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBIERECKI2001-10-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARIAN2001-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-10-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-10-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBIERECKI2001-10-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ WACŁAW2001-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-10-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-10-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2001-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBIERECKI2001-10-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARIAN2001-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBIERECKI2001-10-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ WACŁAW2001-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-03-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2000 data złożenia 30.04.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument ROK 20002001-10-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2001 data złożenia 28.10.20022002-11-28 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-20 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-13 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-13 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-12 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów