„TALASZ-PROFI-AGENCJA REKLAMOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000054406
Numer REGON: 016436890
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2003-02-12
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/1409/3/93]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0164368902001-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TALASZ-PROFI-AGENCJA REKLAMOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-19 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 620682001-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-10-19 do dziś
2. Adresulica LESZNO nr domu 32 kod pocztowy 01-199 poczta WARSZAWA 2003-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.08.2000 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ BRZOZOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 38 M.9, REP. A-4174/2000, ZMIANY PAR. 2;6;16;17;26. AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.09.2001 R., SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM BEATĄ OTKAŁA ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA ANNY BRZOZOWSKIEJ, REP. A-4066/2001.2001-10-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSABANOUS2003-02-12 do dziś
2. ImionaSERGEJS2003-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.000,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE)2003-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-02-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2001-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2001-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSABANOUS2003-02-12 do dziś
2. ImionaSERGEJS2003-02-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-02-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2001-10-19 do dziś
222 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-10-19 do dziś
337 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2001-10-19 do dziś
451 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2001-10-19 do dziś
551 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2001-10-19 do dziś
651 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2001-10-19 do dziś
751 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2001-10-19 do dziś
855 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2001-10-19 do dziś
974 40 Z REKLAMA2001-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów