„PROCAM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000054401
Numer REGON: 170760213
Numer NIP: 5821477792
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu62Data dokonania wpisu2022-05-18
Sygnatura akt[RDF/381751/22/805]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 170760213 NIP 58214777922009-08-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„PROCAM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-11-24 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W ELBLĄGU nr w rejestrze 13762001-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2016-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. NOWY ŚWIAT nr domu 42/44 kod pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2018-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁ- KI ZMIENIONA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2004 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ MARKA RUDZIŃSKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE REP. A NR 3093/2004. UMOWĘ ZMIENIONO W CAŁOŚCI NADAJĄC JEJ NOWE BRZMIENIE (ZMIENIONO TREŚĆ § § 1-20)2004-11-30 do dziś
209.02.1999 R. NOTARIUSZ LIDIA DERENGOWSKA-WINIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REP. A NR 740/1999 03.07.2001 R. NOTARIUSZ LIDIA DERENGOWSKA-WINIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REP. A NR 2115/2001-ZMIENIONO PAR. 4, PAR. 17 UMOWY2001-10-25 do dziś
330.04.2003 R. NOTARIUSZ RYSZARD GŁODOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REP. A NR 2324/2003 -ZMIENIONO: PAR. 1, PAR. 2, PAR. 7, PAR. 10, PAR. 11 UST. 2 I 3, PAR. 13 UST. 1 I 2, PAR. 152003-06-05 do dziś
4UMOWA SPÓŁKI ZMIENIONA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 05-10-2005 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JERZEGO CISZEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, POD REPERTORIUM A NR 4109/2005. ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI. SPROSTOWANO OCZYWISTĄ OMYŁKĘ W TREŚCI PAR. 19 UMOWY SPÓŁKI.2005-11-24 do dziś
504.08.2006 R. NOTARIUSZ JERZY CISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL. TARG DRZEWNY 3/7, REPERTORIUM A NR 3845/2006 -W PAR. 10 DODANO UST. 3.2006-11-17 do dziś
617 MAJA 2007 ROKU, NR REPERTORIUM A 2107/2007, NOTARIUSZ JERZY CISZEWSKI W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: PAR. 16 UST. 1, PAR. 16 UST. 2, NUMERY SKREŚLONYCH PARAGRAFÓW: PAR. 15 UST. 2, PAR. 15 UST. 3, PAR. 16 UST. 3.2007-07-23 do dziś
7UMOWA SPÓŁKI ZMIENIONA UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAPROTOKOŁOWANĄ AKTEM NOTARIALNYM Z DNNIA 06.01.2009, PRZEZ NOTARIUSZA JERZEGO CISZEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZA REP. A 20/2009. ZMIENIONO § 13 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2009-01-27 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 MAJA 2009 R., REP. A NR 33194/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ MROCZEK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE; ZMIANA § 4, USUNIĘCIE § 10, NUMERACJA KOLEJNYCH PARAGRAFÓW UMOWNY SPÓŁKI ZMIENIONA ODPOWIEDNIO, ZMIANA § 11.2 (PO PRZENUMEROWANIU § 10.2), ZMIANA § 13 (POPRZE NUMEROWANIU § 12), USUNIĘCIE DAWNEGO § 14, NUMERACJA KOLEJNYCH PARAGRAFÓW UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONA ODPOWIEDNIO; ZMIANA § 16 (PO PRZENUMEROWANIU § 14), ZMIANA § 17.4 I 17.5 (PO PRZENUMEROWANIU § 15.4 I 15.5); PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2009-08-05 do dziś
9AKT NOTARIALNY Z DNIA 9.12.2014 R., REPERTORIUM A NUMER 3070/2014 NOTARIUSZ KRZYSZTOF KRADZIECKI KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. STRZELECKIEJ 10/3 ZMIENIONO §17 UMOWY SPÓŁKI2015-01-23 do dziś
10ZMIANA §3 UMOWY SPÓŁKI ZAPROTOKOŁOWANA AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 3011/2016 NOTARIUSZA KRZYSZTOFA KRADZIECKIEGO W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU W DNIU 01.12.2016 R.2016-12-12 do dziś
11AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.08.2017 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA KRADZIECKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 1913/2017 ZMIENIONO §10 UST.2 UMOWY SPÓŁKI2017-09-06 do dziś
1228.08.2018 ROKU, REP. A NR 2042/2018, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KRADZIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. STRZELECKA 10/3, 80-803 GDAŃSK, - DODANO §10A., §14 UST.1A., §14 UST.3 - UCHYLONO §13 - ZMIENIONO §7 UST.1, §9, §10 UST.1,2 I 3, § 12 UST.1, §14 UST.1, §15 UST. 5, §16 UST.2 UMOWY SPÓŁKI.2018-09-28 do dziś
1312.12.2018 R., REPERTORIUM A NR 3849/2018, NOTARIUSZ MAGDALENA STOLARCZYK - DURKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. CHMIELNA 26/307, ZMIANA §7 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2019-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRO CAM EUROPE LIMITED2018-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.448.000,00 ZŁ2018-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASIK2018-09-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 612.000 ZŁ2018-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3060000,00 ZŁ2019-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport178000,00 PLN2001-10-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.2004-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCISZAK2015-03-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PAWEŁ2015-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARISH2014-04-03 do dziś
2. ImionaDAVID JOHN2014-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBESWICK2009-01-27 do dziś
2. ImionaIAN2009-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-01-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASIK2001-10-25 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2001-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-08-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2015-01-23 do dziś
201 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2015-01-23 do dziś
301 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2015-01-23 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-01-23 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-01-23 do dziś
679 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2015-01-23 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-01-23 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-23 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-01-23 do dziś
1046 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2019-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R.-31.12.2000 R. data złożenia 12.10.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R.-31.12.2000 R.2001-10-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 16.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-11-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 R. data złożenia 24.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 R.2003-07-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 04.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-19 do dziś
5okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 13.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 DO 31.12.20042005-11-24 do dziś
6data złożenia 05.01.2007 okres OD DNIA 01.01.2005 DO DNIA 30.06.20062007-01-22 do dziś
7data złożenia 04.01.2008 okres OD DNIA 01.07.2006 DO DNIA 30.06.20072008-01-11 do dziś
8data złożenia 07.01.2009 okres 01.07.2007 DO 30.06.20082009-01-27 do dziś
9data złożenia 23.12.2009 okres OD 01.07.2008 DO 30.06.20092009-12-31 do dziś
10data złożenia 07.01.2011 okres OD DNIA 01.07.2009 DO DNIA 30.06.20102011-01-13 do dziś
11data złożenia 30.12.2011 okres OD DNIA 01.07.2010 DO DNIA 30.06.20112012-02-14 do dziś
12data złożenia 20.12.2012 okres 01.07.2011 - 30.06.20122012-12-28 do dziś
13data złożenia 17.12.2013 okres 01.07.2012-30.06.20132014-01-30 do dziś
14data złożenia 18.12.2014 okres OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-01-23 do dziś
15data złożenia 18.12.2015 okres OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-01-07 do dziś
16data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.07.2015 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
17data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
18data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
19data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
20data złożenia 21.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
21data złożenia 18.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD DNIA 01.07.2006 DO DNIA 30.06.20072008-01-11 do dziś
201.07.2007 DO 30.06.20082009-01-27 do dziś
3OD 01.07.2008 DO 30.06.20092009-12-31 do dziś
4OD DNIA 01.07.2009 DO DNIA 30.06.20102011-01-13 do dziś
5OD DNIA 01.07.2010 DO DNIA 30.06.20112012-02-14 do dziś
601.07.2011 - 30.06.20122012-12-28 do dziś
701.07.2012-30.06.20132014-01-30 do dziś
8OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-01-23 do dziś
9OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-01-07 do dziś
10OD 01.07.2015 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2005 DO DNIA 30.06.20062007-01-22 do dziś
2OD DNIA 01.07.2006 DO DNIA 30.06.20072008-01-11 do dziś
301.07.2007 DO 30.06.20082009-01-27 do dziś
4OD 01.07.2008 DO 30.06.20092009-12-31 do dziś
5OD DNIA 01.07.2009 DO DNIA 30.06.20102011-01-13 do dziś
6OD DNIA 01.07.2010 DO DNIA 30.06.20112012-02-14 do dziś
701.07.2011 - 30.06.20122012-12-28 do dziś
801.07.2012-30.06.20132014-01-30 do dziś
9OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-01-23 do dziś
10OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-01-07 do dziś
11OD 01.07.2015 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R.-31.12.2000 R.2001-10-25 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-11-04 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002 R.2003-07-24 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-19 do dziś
5OD DNIA 01.01.2005 DO DNIA 30.06.20062007-01-22 do dziś
6OD DNIA 01.07.2006 DO DNIA 30.06.20072008-01-11 do dziś
701.07.2007 DO 30.06.20082009-01-27 do dziś
8OD 01.07.2008 DO 30.06.20092009-12-31 do dziś
9OD DNIA 01.07.2009 DO DNIA 30.06.20102011-01-13 do dziś
1001.07.2011 - 30.06.20122012-12-28 do dziś
1101.07.2012-30.06.20132014-01-30 do dziś
12OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-01-23 do dziś
13OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-01-07 do dziś
14OD 01.07.2015 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
1501.07.2010 - 30.06.20112012-12-03 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2018-09-28 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁKI PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ PROCAM POLSKA (HOLDINGS) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POPRZEZ PRZEJĘCIE SPÓŁKI PROCAM POLSKA (HOLDINGS) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ SPÓŁKĘ PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA MOCY UCHWAŁ NADZWYCZAJNYCH ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PROCAM POLSKA (HOLDINGS) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ORAZ SPÓŁKI PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODJĘTYCH Z DNIA 28 SIERPNIA 2018. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REP. A NR 2042/2018 Z DNIA 28.08.2018, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KRADZIECKI2018-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów