„ARTBET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000054274
Numer REGON: 017408140
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2021-11-02
Sygnatura akt[RDF/359915/21/863]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017408140 NIP 83817035232015-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTBET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻYRARDOWSKI gmina MSZCZONÓW miejscowość PIEKARY2001-10-17 do dziś
2. Adresmiejscowość PIEKARY ulica PIEKARSKA nr domu 30 kod pocztowy 96-323 poczta OSUCHÓW kraj POLSKA 2007-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.09.2001 R. -ASESOR NOTARIALNY PIOTR SKOWORODKO, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MONIKI KĘDZIERSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA -PIOTR SOROKA I MONIKA KĘDZIERSKA, SPÓŁKA CYWILNA, UL. NOWOGRODZKA 51, 00-695 WARSZAWA REP. NR A 11178/20012001-10-17 do dziś
225.06.2002 R. REPERTORIUM A NR 1376/2002 SPORZĄDZONY PRZEZ ANNĘ MALINOWSKĄ, ASESORA NOTARIALNEGO, ZASTĘPCĘ AGNIESZKI GENCZELEWSKIEJ, NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE ZMIANA PAR. 14 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI DODANO UST. 6 DO PAR. 14 UMOWY SPÓŁKI2002-07-09 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2015R., REPERTORIUM A NR 227/2015 SPORZĄDZONY PRZEZ EWĘ ŁOJEWSKĄ NOTARIUSZA W MSZCZONOWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 22, ZMIENIONO PAR.14 UST.3 UMOWY SPÓŁKI2015-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-17 do dziś
WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLADOSZ2001-10-17 do dziś
2. ImionaARTUR MARCIN2001-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000 ZŁ2015-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2003-02-27 do dziś
500000,00 PLN2004-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLADOSZ2001-10-17 do dziś
2. ImionaARTUR MARCIN2001-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES SPÓŁKI2019-03-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2015-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy128 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZEBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2015-11-13 do dziś
225 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH2015-11-13 do dziś
329 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2015-11-13 do dziś
443 99 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2015-11-13 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-11-13 do dziś
623 61 Z PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BETONU2015-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 24.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-10-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-04-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 30.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-05-30 do dziś
4data złożenia 30.03.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-04-04 do dziś
5data złożenia 30.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-10 do dziś
6data złożenia 23.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
7data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
8data złożenia 24.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-31 do dziś
9data złożenia 31.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-10 do dziś
10data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
11data złożenia 10.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-25 do dziś
12data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
13data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
14data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
15data złożenia 23.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
16data złożenia 06.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.01.20172018-12-06 do dziś
17data złożenia 19.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
18data złożenia 02.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
19data złożenia 02.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-02 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-04-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-31 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-10 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.01.20172018-12-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-05-30 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-04-04 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-04-10 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-31 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-10 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-25 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.01.20172018-12-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów