FIRMA HANDLOWA HENRYK I OTYLIA KOCH SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-28 godz. 12:16:01
Numer KRS: 0000053898
Numer REGON: 272778125
Numer NIP: 6441021052
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-06-20
Sygnatura akt[RDF/501419/23/797]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-10-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA HENRYK I OTYLIA KOCH SPÓŁKA JAWNA2001-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2001-10-17 do dziś
2. Adresulica RYNEK nr domu 1 miejscowość SOSNOWIEC kod pocztowy 41-204 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2001-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ -08.05.2001.2001-10-17 do dziś
2ANEKS DO UMOWY 4.01.2010 R. ZMIENIONO PARAGRAF 52011-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCH2001-10-17 do dziś
2. ImionaHENRYK2001-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-10-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-10-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCH2001-10-17 do dziś
2. ImionaOTYLIA2001-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-10-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-10-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-10-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB WSPÓLNIKA Z PROKURENTEM.2001-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCH2001-10-17 do dziś
2. ImionaHENRYK2001-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCH2001-10-17 do dziś
2. ImionaOTYLIA2001-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-02-04 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-04 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-02-04 do dziś
446 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2011-02-04 do dziś
547 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2011-02-04 do dziś
646 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2011-02-04 do dziś
768 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI2011-02-04 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-02-04 do dziś
946 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2011-02-04 do dziś
1045 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SAMOCHODÓW2011-02-04 do dziś
1145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-02-04 do dziś
1249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 26.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-11-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 04.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-12-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 11.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-30 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów