„SYRIUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000053647
Numer REGON: 012414910
Numer NIP: 8971684324
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2024-01-16
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/30229/23/485]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP0124149102001-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„SYRIUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 495982001-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-05-07 do dziś
2. Adresulica RUSKA nr domu 51 kod pocztowy 50-079 poczta WROCŁAW 2003-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.01.1997 R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA BEĆKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE, REP. A NR 541/97 ZMIANA -PAR. 2, 6, 29 USUNIĘCIE -PAR. 12, 22, 23, 34 DODANIE -UST. 2 W DOTYCHCZASOWYM PAR. 202001-12-18 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI (TEKST JEDNOLITY) Z DNIA 19 GRUDNIA 2002 R. REP. A NR 3593/2002 PRZED NOTARIUSZEM KAMILĄ KOMARZAŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU.2003-05-07 do dziś
311.06.2003 R., NOTARIUSZ KAMILA KOMARZAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. GEPPERTA 2/6, REPERTORIUM A NR 3107/2003 ZMIANA § 2; § 5; § 6.2003-08-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEINKE2003-05-07 do dziś
2. ImionaMAREK JERZY2003-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 8 (OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2003-08-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-05-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2001-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, WÓWCZAS SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEINKE2003-05-07 do dziś
2. ImionaMAREK JERZY2003-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-05-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2003-08-18 do dziś
222 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-08-18 do dziś
322 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2003-08-18 do dziś
452 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-08-18 do dziś
555 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-08-18 do dziś
655 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2003-08-18 do dziś
755 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2003-08-18 do dziś
860 21 B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY2003-08-18 do dziś
960 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2003-08-18 do dziś
1063 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2003-08-18 do dziś
1163 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2003-08-18 do dziś
1263 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2003-08-18 do dziś
1392 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO2003-08-18 do dziś
1492 2 DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2003-08-18 do dziś
1592 31 G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-08-18 do dziś
1692 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-08-18 do dziś
1772 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2003-08-18 do dziś
1872 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2003-08-18 do dziś
1974 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-08-18 do dziś
2074 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-08-18 do dziś
2171 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2003-08-18 do dziś
2271 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2003-08-18 do dziś
2371 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2003-08-18 do dziś
2474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-08-18 do dziś
2574 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-08-18 do dziś
2672 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2003-08-18 do dziś
2774 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2003-08-18 do dziś
2874 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2003-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU Z DNIA 16.01.2024 R., SYGN. AKT WR. VI NS.REJ. KRS 30229/23/485 NA PODSTAWIE ART. 25D UST. 1 USTAWY Z DNIA 20.08.1997 R. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM ROZWIĄZANO SPÓŁKĘ BEZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO , 16.01.2024 2.2024-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów