„APTEKA W.I.M. WOLNIAK” SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000053395
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2008-10-02
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/28250/8/413]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2001-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA W. I. M. WOLNIAK” SPÓŁKA PARTNERSKA2001-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina URSYNÓW miejscowość WARSZAWA2001-10-18 do dziś
2. Adresulica POLINEZYJSKA nr domu 8 nr lokalu 10 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-777 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.09.2001 NOT. HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA, KN W WARSZAWIE, REP. A NR 7434/20012001-10-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.01.2006 R. ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM TERESĄ JANECZKO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY SANDOMIERSKIEJ NR 23 LOKAL NR 18, REPERTORIUM A NR 1/2006, ZMIANA § 6, § 72006-01-17 do dziś
3AKT NOTARIALNY ZAWARTY W DNIU 20.08.2008 R. PRZED GRAŻYNĄ WÓJCIK NOTARIUSZEM W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ, W LOKALU NR 18 POŁOŻONYM W BUDYNKU NR 23 PRZY ULICY SANDOMIERSKIEJ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 6061/2008 ZMIANA § 5; DODANIE § 7.22008-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaWŁODZIMIERZ KAZIMIERZ2001-10-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-18 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w ART. 95 PAR. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-10-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-18 do dziś
2
1. NazwiskoWOLNIAK2001-10-18 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w ART. 95 PAR. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-10-18 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-10-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-18 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-10-18 do dziś
3
1. NazwiskoWOLNIAK2001-10-18 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MAKSYMILIAN2001-10-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-18 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w ART. 95 PAR. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-10-18 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-01-17 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-10-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-10-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2001-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIAK2001-10-18 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ KAZIMIERZ2001-10-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIAK2001-10-18 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MAKSYMILIAN2001-10-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-02 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-02 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-02 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów