„BONUS - CZERWONE I CZARNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000052965
Numer REGON: 631026175
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2019-05-28
Sygnatura akt[RDF/115984/19/564]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP6310261752001-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONUS -CZERWONE I CZARNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-16 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ, XIV GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 115892001-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2001-10-16 do dziś
2. Adresulica OŚ. PIASTOWSKIE nr domu 68 nr lokalu 7 miejscowość POZNAŃ kod pocztowy 60-961 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2001-10-16 do dziś
ulica FABRYCZNA nr domu 1 kod pocztowy 61-524 poczta POZNAŃ 2005-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY -SPORZĄDZONY W K.N. IRENY KORALEWSKIEJ-NOWAK POZNAŃ W DNIU 20.10.1997 REP. A NR 6918/1997 - 05.06.2001, REP. A NR 4193/2001, KANCELARIA NOTARIALNA IRENA KORALEWSKA-NOWAK, POZNAŃ UL. 27 GRUDNIA 9; ZMIANA PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA PAR. 9 I 10 UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA PAR. 11 UMOWY SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2001-10-16 do dziś
213.09.2005 R., REP. A NR 6831/2005, NOTARIUSZ IRENA KORALEWSKA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU -ZMIANA PAR. 15 UMOWY SPÓŁKI2005-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWINTKIEWICZ2001-10-16 do dziś
2. ImionaJERZY ZBIGNIEW2001-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ -74 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 37.000 ZŁOTYCH2001-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZAK2002-03-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 74 -37.000, -ZŁ2002-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego74000,00 PLN2001-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport170000,00 PLN2001-10-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIEMIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2001-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWINTKIEWICZ2001-10-16 do dziś
2. ImionaJERZY ZBIGNIEW2001-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2002-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWAN YCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-10-16 do dziś
255 40 Z BARY2001-10-16 do dziś
374 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-10-16 do dziś
474 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-10-16 do dziś
574 40 Z REKLAMA2001-10-16 do dziś
674 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2001-10-16 do dziś
774 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-10-16 do dziś
880 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2000 data złożenia 30.05.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument ROK 2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20002001-10-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 30.09.2003 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012003-10-29 do dziś
3data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-05-28 do dziś
4data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-05-28 do dziś
5data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-05-28 do dziś
6data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-28 do dziś
7data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
1
1. Informacja o otwarciu postępowania układowegonazwa sądu prowadzącego postępowanie SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XV GOSPODARCZY sygnatura lub inne oznaczenie sprawy XV UKŁ 42/02 data orzeczenia 14.06.20022002-07-31 do dziś
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów