SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁABĘDY” W PYSKOWICACH

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000052529
Numer REGON: 000889054
Numer NIP: 6310100495
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2022-07-11
Sygnatura akt[RDF/404305/22/263]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-10-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP0008890542001-10-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁABĘDY” W PYSKOWICACH2008-01-22 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, nr w rejestrze 8212001-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina PYSKOWICE miejscowość PYSKOWICE2001-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość PYSKOWICE ulica SZPITALNA nr domu 21 „A” kod pocztowy 44-120 poczta PYSKOWICE kraj POLSKA 2008-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.09.1981 R. ZMIANA: 17.02.1997 R. -PAR. 52 ZMIANA: 07.06.2001 R. PAR. 6 UST. 13, PAR. 9 UST. 8, PAR. 23 UST. 1, 2 ROZDZ. 5 PODROZDZ. B, C, D, PAR. 38, PAR. 53 UST. 1, 2, PAR. 54 UST. 3, PAR. 64 PKT 6 I 8, PAR. 68.2001-10-16 do dziś
206.02.2002 R. -ZMIENIONO PAR. 1 -77 STATUTU, PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU.2002-06-19 do dziś
312.06.2003 R. -ZMIANA: PAR. 1 -77 STATUTU (TEKST JEDNOLITY)2003-09-08 do dziś
430.06.2004 R. -ZMIENIONO PAR.: 4 UST. 2 PKT 3, 6; 5 PKT 2; 8 PKT 16, 17; 9 UST. 1 PKT 4 „A”; 20; 28 UST. 2; 29 UST. 5; 29/2 UST. 5; 44/1 UST. 1; 56 TIR.4; 58 UST. 1, 4; 66 UST. 1; TYTUŁ DZ.1 CZĘŚĆ IC2004-11-08 do dziś
522.06.2005 R. -ZMIENIONO PAR.: 4 UST. 2 PKT 6 TIRET 4; 6 UST. 2-5; 13 UST. 2; 16 UST. 1; 39 UST. 2 LIT. „C”; 44/1 UST. 32005-09-26 do dziś
627.06.2006 R. -ZMIENIONO: PAR. 6 USTĘPY 3, 5; PAR. 7 USTĘP 1; W PAR. 8 DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OZNACZONO JAKO USTĘP 1; PAR. 9 USTĘP 1 PKT 17; PAR. 14 USTĘPY 1, 2, 3; PAR. 28 UST. 2; PAR. 29 UST. 4; PAR. 29/2 USTĘPY 2, 4, 5; PAR. 57 USTĘPY 5, 7; PAR. 59 UST. 3; PAR. 63; W PAR. 65 USTĘP 2 OZNACZONO JAKO USTĘP 4; PAR. 66 USTĘP 2; PAR. 69 UST. 1, 2; PAR. 70 UST. 8; W PAR. 71 DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OZNACZONO JAKO USTĘP 2, -DODANO: PAR. 8 USTĘP 1 PKT 18; PAR. 8 USTĘP 2; PAR. 14 USTĘPY 4, 5, 6; PAR. 16 USTĘP 5; PAR. 20; PAR. 57 USTĘP 10; PAR. 65 USTĘPY 2, 3; PAR. 65 USTĘP 4 PUNKTY 15-19; PAR. 71 USTĘP 1, -SKREŚLONO: PAR. 29/1 USTĘP 2 PKT 1; PAR. 29/2 USTĘPY 6, 72006-12-21 do dziś
730.10.2007 R. -PRZYJĘTO NOWY STATUT W CAŁOŚCI2008-01-22 do dziś
822.06.2015 R. - ZMIANA: §8; §72 UST.4 ZDANIE 32016-01-05 do dziś
904.06.2018 R. - PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU 22.11.2018 R. - WYKREŚLONO: W §11 UST.1 PKT 9 I ZMIENIONO NUMERACJĘ PKT 10; §15 UST.4; §67 UST.2 ZDANIE DRUGIE; §78 UST.4 ZDANIE DRUGIE, ZMIENIONO: §23 UST.3 PKT 1; §33 UST.3 PKT 1; §57 UST.2; §61 UST.13; §75 UST.10; §85 UST.2 TIRET PIERWSZY; §72 UST.1. UST.2, UST.3, ZMIANA NUMERACJI: §9 UST.3 - 6 NA UST.1 - 4; W §73 UST.4 - 7 NA UST.5 - 8; W §78 UST.8 NA UST.17; W §82 UST.2 PKT 3 NA PKT 4, DODANO: §33 A I USTALONO NOWĄ TREŚĆ UST.3 PKT 1; §53 A; §53 B2019-01-15 do dziś
1011.06.2019R. - ZMIENIONO: §2 UST. 2 I 3; §11 UST. 1 PKT 6 I 7; §12 UST. 2; §34 UST. 1 ZDANIE PIERWSZE; §35 UST. 2; §36 UST. 5; §40 UST. 2; §41 ZDANIE 1; §49 UST. 5; §51 UST. 4; §55 UST. 4 PKT 2; §61 UST. 6,11,13; §71 UST. 15; §72 UST. 3 I 4; §73 UST. 6; §75 UST. 1; §78 UST. 2 I 3; §79 UST. 3 I 4; §80 UST. 2 I 5; §81UST. 2; §88 UST. 1.2019-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: - PREZES, - DWAJ PEŁNOMOCNICY. NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU).2019-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGUT2014-10-29 do dziś
2. ImionaDANUTA KATARZYNA2014-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-29 do dziś
21. NazwiskoPUCH2001-10-16 do dziś
2. ImionaMARIA URSZULA2001-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-12-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARY2020-11-27 do dziś
2. ImionaHENRYK2020-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARZ2020-11-27 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ MARIAN2020-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻEBIAŁOWICZ2020-11-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAGAŁA2020-11-27 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW JÓZEF2020-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRAŚNIEWSKA2017-11-29 do dziś
2. ImionaHALINA2017-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-29 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRZEWA2017-11-29 do dziś
2. ImionaHENRYK2017-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-29 do dziś
72. ImionaBOGUSŁAW JÓZEF2011-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
14. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO JEDNOOSOBOWEGO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI PREZESA ZARZĄDU SPOWODOWANEJ NIEZDOLNOŚCIĄ DO PRACY (CHOROBA), URLOPEM (WYPOCZYNKOWYM LUB BEZPŁATNYM) LUB WYJAZDEM SŁUŻBOWYM (DELEGACJĄ) POWYŻEJ 1 DNIA, BEZ PRAWA DO UDZIELANIA DALSZYCH PEŁNOMOCNICTW.2015-05-19 do dziś
21. NazwiskoMARCZAK2021-10-07 do dziś
2. ImionaANNA2021-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-07 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwa1. PEŁNOMOCNICTWO, O KTÓRYM MOWA W ART. 55 & 1 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁABĘDY” W PYSKOWICACH W ZAKRESIE DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄSPÓŁDZIELNI W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI PREZESA ZARZĄDU SPOWODOWANEJ NIEZDOLNOŚCIĄ DO PRACY (CHOROBA), URLOPEM LUB WYJAZDEM SŁUŻBOWYM. 2. PEŁNOMOCNICTWO, O KTÓRYM MOWA WART. 54 & 1 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁABĘDY” W PYSKOWICACH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH, PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INNYMI URZĘDAMI, INSTYTUCJAMI BANKOWYMI, OSOBAMI FIZYCZNYMI ORAZ OSOBAMI PRAWNYMI - ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM.2021-10-07 do dziś
31. NazwiskoKLIMEK2021-10-07 do dziś
2. ImionaILONA ELŻBIETA2021-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-07 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwa1. PEŁNOMOCNICTWO, O KTÓRYM MOWA W ART. 55 & 1 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁABĘDY” W PYSKOWICACH W ZAKRESIE DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄSPÓŁDZIELNI W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI PREZESA ZARZĄDU SPOWODOWANEJ NIEZDOLNOŚCIĄ DO PRACY (CHOROBA), URLOPEM LUB WYJAZDEM SŁUŻBOWYM. 2. PEŁNOMOCNICTWO, O KTÓRYM MOWA WART. 54 & 1 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁABĘDY” W PYSKOWICACH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH, PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INNYMI URZĘDAMI, INSTYTUCJAMI BANKOWYMI, OSOBAMI FIZYCZNYMI ORAZ OSOBAMI PRAWNYMI - ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM.2021-10-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-06-19 do dziś
245 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-06-19 do dziś
345 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-06-19 do dziś
470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-06-19 do dziś
570 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-06-19 do dziś
670 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-06-19 do dziś
791 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-19 do dziś
891 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-19 do dziś
970 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-06-19 do dziś
1070 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-06-19 do dziś
1152 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-06-19 do dziś
1270 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2002-06-19 do dziś
1391 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-19 do dziś
1474 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2002-06-19 do dziś
1570 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-06-19 do dziś
1674 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2002-06-19 do dziś
1770 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-06-19 do dziś
1840 30 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2002-06-19 do dziś
1992 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-19 do dziś
2070 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-06-19 do dziś
2168 32 Z GŁÓWNYM CELEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI JEST ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE NABYTE NA PODSTAWIE USTAW PRZEZ JEJ CZŁONKÓW2019-01-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-01-15 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2019-01-15 do dziś
396 09 Z BUDOWA, ROZBUDOWA I ULEPSZENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W CELU ZASPOKOJENIA ZGŁASZANYCH POTRZEB CZŁONKÓW2019-01-15 do dziś
468 32 Z ZBYWANIE, WYNAJMOWANIE, WYDZIERŻAWIANIE, ODDAWANIE W LEASING, UŻYCZENIE LUB ODDAWANIE DO UŻYWANIA NA PODSTAWIE INNEGO TYTUŁU PRAWNEGO: LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI, NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POWIERZCHNI ŚCIAN I DACHÓW NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWYCH, ZARÓWNO CZŁONKOM, JAK I OSOBOM TRZECIM2019-01-15 do dziś
568 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2019-01-15 do dziś
668 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2019-01-15 do dziś
769 20 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ2019-01-15 do dziś
896 09 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWEJ, USŁUGOWEJ, WYTWÓRCZEJ I BUDOWLANEJ, JEŻELI DZIAŁALNOŚĆ TA ZWIĄZANA JEST BEZPOŚREDNIO Z REALIZACJĄ CELU, O KTÓRYM MOWA W § 3 STATUTU2019-01-15 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 02.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-09-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 23.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.20022003-09-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.20042005-09-26 do dziś
5data złożenia 02.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-12-21 do dziś
6data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
7data złożenia 22.09.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-10-17 do dziś
8data złożenia 16.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
9data złożenia 21.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
10data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-04 do dziś
11data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
12data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-10 do dziś
13data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
14data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-05 do dziś
15data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
16data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
17data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
18data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
19data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
20data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
21data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062008-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-12-21 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062008-10-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-04 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-12-21 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062008-10-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-04 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów