FIRMA HANDLOWA „RENOMA” C.ZGAJEWSKA-HARASYM I J.HARASYM SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000051975
Numer REGON: 005697276
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-02-16
Sygnatura akt[RDF/188983/20/728]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-10-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP0056972762001-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „RENOMA” C.ZGAJEWSKA-HARASYM I J.HARASYM SPÓŁKA JAWNA2005-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA2001-10-12 do dziś
2. Adresulica DROGOWCÓW nr domu 7 miejscowość DĘBICA kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA kraj POLSKA 2001-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.09.1990 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZMIANY ANEKSAMI POSTANOWIENIA PAR. 3 03.03.2001 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ, KTÓRA ZASTĘPUJE DOTYCHCZASOWĄ UMOWĘ SPÓŁKI CYWILNEJ.2001-10-12 do dziś
219.04.2017R., REP. A 1331/2017, NOTARIUSZ DOROTA EWA MAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY, ZMIANA PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI.2017-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-10-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 03.03.2001 R.2001-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „RENOMA” SC W DĘBICY2001-10-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-10-12 do dziś
3. Numer w rejestrze1492/902001-10-12 do dziś
5. Numer REGON0056972762001-10-12 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGAJEWSKA HARASYM2001-10-12 do dziś
2. ImionaCECYLIA2001-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-10-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-10-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARASYM2001-10-12 do dziś
2. ImionaJERZY2001-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-10-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-10-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE I W JEJ IMIENIU SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISY W IMIENIU SPÓŁKI.2001-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGAJEWSKA-HARASYM2001-10-12 do dziś
2. ImionaCECYLIA2001-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARASYM2001-10-12 do dziś
2. ImionaJERZY2001-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 99 Z USŁUGI HANDLOWO-PRODUKCYJNE2009-06-30 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH I WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-06-30 do dziś
347 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH I WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-06-30 do dziś
449 41 Z USŁUGI TRANSPORTOWE WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2009-06-30 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU2009-06-30 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 22.04.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.20012002-05-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 30.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 29.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-12 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 09.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-05-19 do dziś
5data złożenia 06.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-13 do dziś
6data złożenia 25.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-18 do dziś
7data złożenia 05.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-16 do dziś
8data złożenia 05.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
9data złożenia 05.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
10data złożenia 15.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
11data złożenia 16.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
12data złożenia 09.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-15 do dziś
13data złożenia 20.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
14data złożenia 09.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
15data złożenia 04.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 01.01.20152016-06-21 do dziś
16data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
17data złożenia 07.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-16 do dziś
18data złożenia 15.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-16 do dziś
19data złożenia 16.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-16 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 01.01.20152016-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-16 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-05-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 01.01.20152016-06-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów