„BOOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000050934
Numer REGON: 008248490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-11-02
Sygnatura akt[RDF/359916/21/991]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0082484902001-10-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-11 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA nr w rejestrze 20792001-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2001-10-11 do dziś
2. Adresulica FABRYCZNA nr domu 15 miejscowość KATOWICE kod pocztowy 40-611 poczta KATOWICE-OCHOJEC kraj POLSKA 2001-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.11.1989 R. - NOT. G. SZAFRUGA, PBN ŁÓDŹ, REP. A 3379/89 16.07.2001 NOT. J. DAROWSKI, KN W TYCHACH REP. A 3875/2001, ZMIANY PAR. 2, OD PAR. 4 DO PAR. 202001-10-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCISEK2001-10-11 do dziś
2. ImionaJÓZEF MARIAN2001-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 5976 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 597600 ZŁ.2001-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-10-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1156300,00 PLN2001-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11156271,60 PLN2001-10-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2001-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCISEK2001-10-11 do dziś
2. ImionaJÓZEF MARIAN2001-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2001-10-11 do dziś
222 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2001-10-11 do dziś
322 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2001-10-11 do dziś
450 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2001-10-11 do dziś
551 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2001-10-11 do dziś
652 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2001-10-11 do dziś
770 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2001-10-11 do dziś
872 INFORMATYKA2001-10-11 do dziś
974 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
2data złożenia 04.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-04 do dziś
3data złożenia 16.12.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-16 do dziś
4data złożenia 16.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-16 do dziś
5data złożenia 02.11.2021 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-11-02 do dziś
6data złożenia 02.11.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-11-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów