„EWIP INVESTMENTS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000050787
Numer REGON: 017251230
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-03-24
Sygnatura akt[RDF/282246/21/456]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017251230 NIP 52131662182016-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWIP INVESTMENTS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-08 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 621092001-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-06-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MOKOTOWSKA nr domu 4/6 nr lokalu 217 kod pocztowy 00-641 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-06-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSITKIEWICZM@OUTLOOK.COM2018-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.09.2000 -NOTARIUSZ AGNIESZKA MROCZKOWSKA-GOŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.WILCZA 28 LOK.1 00-544 WARSZAWA REP. A 6313/20002001-10-08 do dziś
221.07.2016R, REP A 3070/2016, NOTARIUSZ ALINA CYTRYŃSKA W WARSZAWIE, ZMIANA: §§ 7, 8.1, 8.4, 9, 15, 16, 24.2016-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIŃKOWSKA2016-09-16 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2001-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 500 ZŁOTYCH2016-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSITKIEWICZ2016-09-16 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2016-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁOTYCH2016-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2001-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIŃKOWSKA2018-08-03 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2018-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSITKIEWICZ2018-08-03 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2018-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-09-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z REKLAMA - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-09-16 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-09-16 do dziś
370 22 Z DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-09-16 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2016-09-16 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-09-16 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2016-09-16 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-09-16 do dziś
841 10 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
2data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
3data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
4data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-04-30 do dziś
5data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-04-30 do dziś
6data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-30 do dziś
7data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-04-30 do dziś
8data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-30 do dziś
9data złożenia 20.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-20 do dziś
10data złożenia 08.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-08 do dziś
11data złożenia 24.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-04-30 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-04-30 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-04-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-30 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-04-30 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-04-30 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-04-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów