„BURGHARDT - RZOSIŃSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000050136
Numer REGON: 931156098
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2015-01-27
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/27287/14/101]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP9311560982001-10-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BURGHARDT -RZOSIŃSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-05 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 74992001-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina WROCŁAW-FABRYCZNA miejscowość WROCŁAW2001-10-05 do dziś
2. Adresulica KUNICKIEGO nr domu 10 miejscowość WROCŁAW kod pocztowy 54-616 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2001-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.11.1997 R., NOTARIUSZ EWA CICHOWICZ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ, REP. A NR 8843/97,2001-10-05 do dziś
229.03.2004 R., NOTARIUSZ JOLANTA OŁPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. GRABISZYŃSKIEJ NR 14/1, REP. A NR 1977/04, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PAR. 6, PAR. 7 UST. 1, PAR. 8 UST. 1, PAR. 13, PAR. 16, PAR. 19, PAR. 242004-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURGHARDT2001-10-05 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ANDRZEJ2001-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 270 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 100,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY)2004-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZOSIŃSKI2001-10-05 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2001-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 270 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 100,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY)2004-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego54000,00 PLN2004-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 PLN2004-05-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRABICKA2009-06-30 do dziś
2. ImionaIZABELA ANNA2009-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZESYŁOWYCH2001-10-05 do dziś
251 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2001-10-05 do dziś
345 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2004-05-12 do dziś
445 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2004-05-12 do dziś
545 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2004-05-12 do dziś
645 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2004-05-12 do dziś
771 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2004-05-12 do dziś
871 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2004-05-12 do dziś
960 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2004-05-12 do dziś
1045 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2004-05-12 do dziś
1145 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2004-05-12 do dziś
1245 25 WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKREIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-05-12 do dziś
1345 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2004-05-12 do dziś
1445 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2004-05-12 do dziś
1545 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-05-12 do dziś
1645 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2004-05-12 do dziś
1745 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2004-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 29.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032004-10-01 do dziś
3data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-31 do dziś
4data złożenia 28.06.2007 okres 2006 ROK2007-07-25 do dziś
5data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-04 do dziś
6data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
7data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
8data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
9data złożenia 19.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-31 do dziś
22006 ROK2007-07-25 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-04 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-03 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-31 do dziś
32006 ROK2007-07-25 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-04 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów