A. ALEKSIEWICZ H. ALEKSIEWICZ ST. KRYSIŃSKI „ALEX-HAS” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000049542
Numer REGON: 510830244
Numer NIP: 7421851207
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-03-15
Sygnatura akt[RDF/280198/21/518]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-10-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP5108302442003-04-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. ALEKSIEWICZ H. ALEKSIEWICZ ST. KRYSIŃSKI „ALEX-HAS” SPÓŁKA JAWNA2010-05-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat MRĄGOWSKI gmina MRĄGOWO miejscowość MRĄGOWO2010-05-04 do dziś
2. Adresmiejscowość MRĄGOWO ulica PLAC WYZWOLENIA nr domu 2 kod pocztowy 11-700 poczta MRĄGOWO kraj POLSKA 2010-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.03.2001 R. SPORZĄDZONO UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ; UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 17.07.2001 R. SKREŚLONO PKT 12 I 13 W PAR. 6; ZMIENIONO PAR. 10 I 18 UMOWY SPÓŁKI; UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 21.09.2001 R. SKREŚLONO PKT 7 W PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2001-10-04 do dziś
2ANEKSEM Z DNIA 01.03.2010 R. ZMIENIONO § 3 UMOWY PROTOKÓŁ UZUPEŁNIAJĄCY Z DNIA 23.04.2010 R.2010-05-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSIEWICZ2001-10-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MAREK2001-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-10-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-10-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSIEWICZ2001-10-04 do dziś
2. ImionaHENRYK2001-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-10-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-10-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSIŃSKI2001-10-04 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-10-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-10-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2001-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSIEWICZ2001-10-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MAREK2001-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSIŃSKI2001-10-04 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSIEWICZ2001-10-04 do dziś
2. ImionaHENRYK2001-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2020-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R. data złożenia 31.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R.2003-04-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2003 R. data złożenia 26.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 R.2004-05-14 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-08 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-08 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-04 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr V GU 24/07 data 16.07.20072007-08-06 do dziś
2. Informacje o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY OGŁOSIŁ UKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO A. ALEKSIEWICZ H. ALEKSIEWICZ ST. KRYSIŃSKI „ALEX-HAS” SP.J. W MARCINKOWIE NA PODSTAWIE ART. 293 UST. 1 PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO data 21.04.20082008-06-04 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2009-12-01 do dziś
4. Informacja o uchyleniu układuorgan POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO SĄDU GOSPODARCZEGO W OLSZTYNIE WYDZIAŁ V GOSPODACZY UMORZONO POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE nr V GUP 10/09 data 26.11.20092010-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów