APTEKA „ZDRÓJ” BENSZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000049030
Numer REGON: 273192611
Numer NIP: 6331599092
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509457/23/818]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „ZDRÓJ” BENSZ SPÓŁKA JAWNA2001-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ gmina M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ2001-12-04 do dziś
2. Adresulica 1-GO MAJA nr domu 29 miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ kod pocztowy 44-330 poczta JASTRZĘBIE-ZDRÓJ kraj POLSKA 2001-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.09.2001 R. 12.10.2001 R. -ZMIANA PAR. 2 20.11.2001 R. -ZMIANA PAR. 32001-12-04 do dziś
215.04.2002 R., ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 3 ORAZ PAR. 6.1 01.08.2002 R., ZMIENIONO WSTĘP ORAZ TREŚĆ PAR. 3, PAR. 6.1, PAR. 82002-09-16 do dziś
310.10.2008 R. ZMIENIONO PAR. 22008-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA ZASADZIE ART. 26 PAR. 4 KSH (PRZEDSIĘBIORSTWO WIĘKSZYCH ROZMIARÓW)2001-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA SPÓŁKA CYWILNA MGR FARM.MARCOL-BENSZ HENRIETTA, BENSZ KRZYSZTOF2001-12-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-04 do dziś
3. Numer w rejestrze15032/2001 15033/20012001-12-04 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ2001-12-04 do dziś
5. Numer REGON2731926112001-12-04 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENSZ2002-09-16 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAN2002-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-09-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-09-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCOL BENSZ2001-12-04 do dziś
2. ImionaHENRIETTA EWA2001-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-12-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-12-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENSZ2001-12-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2001-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-12-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-12-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH2001-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENSZ2002-09-16 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAN2002-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCOL BENSZ2001-12-04 do dziś
2. ImionaHENRIETTA EWA2001-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENSZ2001-12-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2001-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-08 do dziś
247 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-08 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2008-12-08 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-12-08 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-12-08 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-12-08 do dziś
773 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA I CZASU NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2008-12-08 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA I CZASU NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2008-12-08 do dziś
958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-12-08 do dziś
1058 13 Z WYDAWANIE GAZET2008-12-08 do dziś
1158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2008-12-08 do dziś
1247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-08 do dziś
1347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-08 do dziś
1447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów