A.S.M. INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000048970
Numer REGON: 932230371
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2018-08-24
Sygnatura akt[RDF/794257/18/476]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP9322303712001-10-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.S.M. INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2013-04-12 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 96492001-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH2013-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WAŁBRZYCH ulica LUDOWA nr domu 58A kod pocztowy 58-304 poczta WAŁBRZYCH kraj POLSKA 2013-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.07.2000 R. NOTARIUSZ JANINA JARZĄBEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. ŚWIEBODZKA NR 2A/1, REPERTORIUM A NR 2979/2000; AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.05.2001 R.- NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK 23 A, REPERTORIUM A NR 7606/2001 ORAZ Z DNIA 26.06.2001 R. NR 9466/2001 R. -ZMIENIONO PARAGRAF 12 I DODANO PARAGRAF 15A I 15B.2001-10-02 do dziś
220.03.2002 I 23.04.2002 REPERTORIUM A NR 3169/2002 I NR 4475/2002 NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK NR 23 A ZMIENIONO: § 5 PKT 1 § 6 § 7 PKT 1 DODANO: § 4 PKT 122002-05-14 do dziś
3REPERTORIUM A NR 3668/2003 Z DNIA 28 MARCA 2003 R. NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŚWIDNICY, RYNEK NR 23A; ZMIENIONO PAR. 5 PKT 1.2003-04-28 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.07.2003 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUZEM WINICJUSZEM M. WÓJCIKIEWICZEM, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK 23A, ZA REP. A NR 9399/2003 -ZMIANA §§ 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 15A, 15B, 18, DODANIE § 8A2003-08-21 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.11.2007 R., REP. A NR 13912/2007, NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY RYNEK 23 A ZMIENIONO: TREŚCI § 2 UMOWY SPÓŁKI DODANO: § 4 UST. 1 PKT 12 PPKT 1-4 UMOWY SPÓŁKI2008-01-04 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.08.2008 R., SPORZĄDZONY WE WROCŁAWIU PRZY UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 7/13 PRZED NOTARIUSZEM WINICJUSZEM MAREKIEM WÓJCIKIEWICZEM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŚWIDNICY, RYNEK 23A, ZA REP. A NR 19107/2008 ZMIANA § 4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2008-10-16 do dziś
705.12.2008 R., NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK 23A, REPERTORIUM A NR 24857/2008, ZMIENIONO § 4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI. 08.01.2009 R., NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK 23A, REPERTORIUM A NR 209/2009, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI (SKREŚLONO Z § 4 UST. 1 PUNKT 54 I 55 I DOSTOSOWANO NUMERACJĘ W POZOSTAŁYM ZAKRESIE).2009-01-16 do dziś
817.06.2009 R., NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK 23A, REPERTORIUM A NR 7431/2009 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI (§ 14 UST. 7)2009-08-07 do dziś
923.01.2013 R., NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, UL. RÓŻANA 1A/2, REPERTORIUM A NUMER 781/2013, ZMIANA § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2013-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIRYCZ2001-10-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 41 (CZTERDZIEŚCI JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.100 (CZTERY TYSIĄCE STO) ZŁOTYCH2001-10-02 do dziś
ilość 39 (TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.000,00 (TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2003-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-02 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 27 (DWADZIEŚCIA SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.700 (DWA TYSIĄCE SIEDEMSET) ZŁOTYCH2001-10-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2001-10-02 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2001-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 19 (DZIEWIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.900 (TYSIĄC DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH2001-10-02 do dziś
ilość 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW PO 1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)2003-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-02 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULAK2001-10-02 do dziś
2. ImionaMARIUSZ KRZYSZTOF2001-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 13 (TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.300 (TYSIĄC TRZYSTA) ZŁOTYCH2001-10-02 do dziś
ilość 15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2003-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-02 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEWSKI2003-04-14 do dziś
2. ImionaPIOTR ZYGMUNT2003-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 26 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW PO 1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁACZNEJ WARTOŚCI 26.000,00 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2003-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2003-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DO KWOTY W WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH -PREZES ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, NATOMIAST W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ KWOTY 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA PREZESA ZARZĄDU Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2001-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIRYCZ2002-05-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-05-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2001-10-02 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2001-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMULAK2009-11-17 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAWA ZOFIA2009-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-11-17 do dziś
21. NazwiskoPĘKALSKA2005-12-19 do dziś
2. ImionaJANINA TERESA2005-12-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-12-19 do dziś
31. NazwiskoJĘDRZEJEWSKI2003-08-21 do dziś
2. ImionaPIOTR ZYGMUNT2003-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-21 do dziś
41. NazwiskoBUKOWSKA2003-04-14 do dziś
2. ImionaIZABELA EWA2003-04-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-04-14 do dziś
51. NazwiskoSTACHOWICZ2001-10-02 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA DOROTA2001-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2009-01-16 do dziś
202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2009-01-16 do dziś
303 RYBACTWO2009-01-16 do dziś
405 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2009-01-16 do dziś
506 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2009-01-16 do dziś
607 GÓRNICTWO RUD METALI2009-01-16 do dziś
708 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-01-16 do dziś
809 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-01-16 do dziś
910 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2009-01-16 do dziś
1011 PRODUKCJA NAPOJÓW2009-01-16 do dziś
1113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-01-16 do dziś
1214 PRODUKCJA ODZIEŻY2009-01-16 do dziś
1315 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2009-01-16 do dziś
1416 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-01-16 do dziś
1517 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2009-01-16 do dziś
1618 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-01-16 do dziś
1719 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2009-01-16 do dziś
1820 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-01-16 do dziś
1921 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-01-16 do dziś
2022 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2009-01-16 do dziś
2123 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2009-01-16 do dziś
2224 PRODUKCJA METALI2009-01-16 do dziś
2325 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2009-01-16 do dziś
2426 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-01-16 do dziś
2527 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-01-16 do dziś
2628 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-01-16 do dziś
2729 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-01-16 do dziś
2830 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2009-01-16 do dziś
2931 PRODUKCJA MEBLI2009-01-16 do dziś
3032 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2009-01-16 do dziś
3133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2009-01-16 do dziś
3235 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2009-01-16 do dziś
3336 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2009-01-16 do dziś
3437 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2009-01-16 do dziś
3538 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2009-01-16 do dziś
3639 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2009-01-16 do dziś
3741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-01-16 do dziś
3842 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-01-16 do dziś
3943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-01-16 do dziś
4045 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-01-16 do dziś
4146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-01-16 do dziś
4247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-01-16 do dziś
4349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-01-16 do dziś
4450 TRANSPORT WODNY2009-01-16 do dziś
4552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-01-16 do dziś
4653 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2009-01-16 do dziś
4755 ZAKWATEROWANIE2009-01-16 do dziś
4856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2009-01-16 do dziś
4958 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-01-16 do dziś
5059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-01-16 do dziś
5161 TELEKOMUNIKACJA2009-01-16 do dziś
5262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-01-16 do dziś
5363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-01-16 do dziś
5464 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-01-16 do dziś
5566 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2009-01-16 do dziś
5668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-01-16 do dziś
5787 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2009-01-16 do dziś
5888 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2009-01-16 do dziś
5990 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2009-01-16 do dziś
6091 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2009-01-16 do dziś
6193 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-01-16 do dziś
6295 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-01-16 do dziś
6396 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2009-01-16 do dziś
6412 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-01-16 do dziś
6569 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-01-16 do dziś
6670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-01-16 do dziś
6771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-01-16 do dziś
6872 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2009-01-16 do dziś
6973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-01-16 do dziś
7074 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2009-01-16 do dziś
7175 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2009-01-16 do dziś
7277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-01-16 do dziś
7378 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2009-01-16 do dziś
7479 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2009-01-16 do dziś
7580 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2009-01-16 do dziś
7681 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-01-16 do dziś
7782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-01-16 do dziś
7885 EDUKACJA2009-01-16 do dziś
7986 OPIEKA ZDROWOTNA2009-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.10.2000 -31.12.2001 data złożenia 02.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.10.2000 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.10.2000 -31.12.20012002-07-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 01.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 09.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-13 do dziś
5data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
6data złożenia 22.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
7data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-05 do dziś
8data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
9data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
10data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
11data złożenia 16.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
12data złożenia 23.08.2018 okres OD 01.01.2013 DO 09.04.20132018-08-24 do dziś
13data złożenia 23.08.2018 okres OD 10.04.2013 DO 31.12.20132018-08-24 do dziś
14data złożenia 23.08.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-24 do dziś
15data złożenia 23.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-24 do dziś
16data złożenia 23.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-24 do dziś
17data złożenia 23.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr VIII GU 67/13 data 10.04.20132013-04-12 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2013-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
01. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASZUN2013-04-12 do dziś
2. ImionaANNA2013-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-12 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów