„TALEX” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000048779
Numer REGON: 004772751
Numer NIP: 7820021045
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu55Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/503446/23/151]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-10-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 004772751 NIP 78200210452007-06-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TALEX” SPÓŁKA AKCYJNA2001-10-03 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 119052001-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2001-10-03 do dziś
2. Adresulica KARPIA nr domu 27D kod pocztowy 61-619 poczta POZNAŃ 2001-10-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@TALEX.PL2020-06-09 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TALEX.PL2020-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKTY NOTARIALNE: Z DNIA 3 MARCA 1998 R., REPERTORIUM A NR 2655/1998, Z DNIA 19 MARCA 1998 R., REPERTORIUM A NR 3545/1998, Z DNIA 30 MARCA 1998 R., REPERTORIUM A NR 3967/1998; WSZYSTKIE SPORZĄDZONE PRZEZ NOTARIUSZA E. DOROTĘ DROŻDŻ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ, W POZNANIU, PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3 ZMIENIONO PAR. 6 UST. 1, PAR. 6 UST. 3A, PAR. 6 UST 3B, PAR. 6 UST. 3C, PAR 6 UST. 3D, PAR. 8 UST. 9, PAR. 21, DODANO PAR. 9A AKT NOTARIALNY SPORZĄDZNY W DNIU 3 LIPCA 2001 R., REPERTORIUM A NR 11000/2001, PRZEZ NOTARIUSZA JACKA KACZOROWSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ, W POZNANIU, PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 13/8 NR ZMIENIONYCH, DODANYCH I USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW (I INNYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH): PAR. 5 UST. 1 I PAR. 5 UST. 3, PAR. 6 UST. 1 I PAR. 6 UST. 3, PAR 4 UST. 1 I PAR. 4 UST. 2, PAR. 9, PAR. 9A UST. 1, PAR. 9A UST. 8 I PAR. 9A UST. 9, PAR. 9B, PAR. 10 PKT. C, PAR 12 UST. 1, PAR 14 UST. 2, PAR. 17 UST. 1 PKT 3, PAR. 17 UST. 2 PKT 1, PAR. 17 UST. 2 PKT 3, PAR. 17 UST. 2 PKT 4, PAR. 17 UST. 2 PKT. 7, PAR. 17 UST. 2 PKT 8, PAR. 17 UST. 2 PKT 9 I PAR. 17 UST. 2 PKT 10, PAR. 18 UST. 1, PAR. 18 UST. 2, PAR. 18 UST. 3, PAR. 18 UST. 8, PAR. 19 UST. 1, PAR. 19 UST. 3, PAR. 19 UST. 5, PAR. 21 UST. 1 PKT L, PAR. 21 UST. 2, PAR. 21 UST. 4, PAR. 22, PAR. 23 UST. 3, PAR. 23 UST. 6, PAR. 23 UST. 8, PAR. 26 UST. 1, PAR. 26 UST. 1 LIT. A) ORAZ PAR. 26 UST. 3, TYTUŁ ROZDZIAŁU II I III, W ROZDZIALE IV TYTUŁ C.2001-10-03 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 11 MAJA 2004 R., PRZEZ NOTARIUSZA JACKA KACZOROWSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 13/8, REP. A NR 8700/2004. DODANO: § 5 UST. 1 PKT GG, USUNIĘTO § 10.2004-06-01 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 18 MAJA 2005 R., REP. A NR 8438/2005 PRZEZ NOTARIUSZA JACKA KACZOROWSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 13/8, ZMIENIONO § 5 UST. 1 STATUTU.2005-06-03 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 14 MAJA 2007 R., REP. A NR 10597/2007 PRZEZ NOTARIUSZA JACKA KACZOROWSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 13/8. ZMIANA: § 5 UST. 1 PKT I, J, K, L, § 10, § 24 UST. 1 DODANO: § 5 UST. 1 PKT YY SKREŚLONO § 8 UST. 92007-06-04 do dziś
5AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 22 KWIETNIA 2008 R. REP. A NR 9479/2008, PRZEZ NOTARIUSZA JACKA KACZOROWSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU, PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 13/8. ZMIANA: § 10 UST. 12008-05-09 do dziś
629.04.2010 R., NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 8854/2010 ZMIENIONO: PAR. 5 UST. 1, PAR. 14 UST. 1, PAR. 15 UST. 1, PAR. 16 UST. 2, PAR. 17 UST. 1 I UST. 2, PAR. 24 UST. 3 DODANO W PAR. 23 UST. 1 PKT M, SKREŚLONO: W PAR. 15 UST. 32010-06-15 do dziś
7AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 25 KWIETNIA 2013 R., REPERTORIUM A NR 5102/2013, PRZEZ NOTARIUSZA JACKA KACZOROWSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU, PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 13/8, NR ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW STATUTU SPÓŁKI: § 20 UST. 2; § 24 UST. 52013-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-03 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-10-03 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE TALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyRHB2001-10-03 do dziś
3. Numer w rejestrze20272001-10-03 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY W POZNANIU2001-10-03 do dziś
5. Numer REGON0047727512001-10-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3000092,00 PLN2001-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty1840092,00 PLN2001-10-03 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji30000922001-10-03 do dziś
4. Wartość nominalna akcji i waluta1,00 PLN2001-10-03 do dziś
5. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem3000092,00 PLN2001-10-03 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2001-10-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1020002001-10-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane102.000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH; UPRZYWILEJOWANE POD WZGLĘDEM PRAWA DO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU, W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA 5 (PIĘĆ) GŁOSÓW2001-10-03 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2001-10-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii8490002001-10-03 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA C2001-10-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4500002001-10-03 do dziś
41. Nazwa serii akcjiSERIA D2001-10-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii8890922001-10-03 do dziś
51. Nazwa serii akcjiSERIA E2001-10-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii7100002001-10-03 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PRZY CZYM W KAŻDYM PRZYPADKU KONIECZNA JEST OBECNOŚĆ PREZESA ZARZĄDU LUB JEDNEGO Z WICEPREZESÓW.2010-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESOŁOWSKI2010-03-30 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2010-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAŁEK2007-02-26 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2007-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-02-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOCAŁEK2001-10-03 do dziś
2. ImionaJANUSZ2001-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLAUZIŃSKI2001-10-03 do dziś
2. ImionaJACEK MICHAŁ2001-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2001-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓZGA2001-10-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2001-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoHOŁUBOWICZ2018-10-19 do dziś
2. ImionaWITOLD PIOTR2018-10-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-19 do dziś
21. NazwiskoPOPRAWSKA2018-10-19 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA HALINA2018-10-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-19 do dziś
31. NazwiskoNOWAK2012-06-14 do dziś
2. ImionaJACEK WIKTOR2012-06-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-14 do dziś
41. NazwiskoKURC2012-03-22 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2012-03-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-03-22 do dziś
51. NazwiskoPILARCZYK2008-05-09 do dziś
2. ImionaBOGNA MIROSŁAWA2008-05-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2010-06-15 do dziś
262 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-06-15 do dziś
380 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-06-15 do dziś
446 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2019-10-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-10-09 do dziś
263 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-10-09 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-10-09 do dziś
477 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2019-10-09 do dziś
582 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2019-10-09 do dziś
695 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO2019-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 27.05.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-06-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 02.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 12.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-01 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 29.04.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-05-24 do dziś
5data złożenia 18.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-31 do dziś
6data złożenia 15.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-04 do dziś
7data złożenia 25.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-09 do dziś
8data złożenia 17.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-27 do dziś
9data złożenia 12.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-15 do dziś
10data złożenia 25.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
11data złożenia 19.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
12data złożenia 29.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
13data złożenia 13.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
14data złożenia 06.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
15data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
16data złożenia 29.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
17data złożenia 24.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
18data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
19data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
20data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
21data złożenia 09.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
22data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-04 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-09 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-27 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-15 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-05-24 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-31 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-04 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-09 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-27 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-15 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-01 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-05-24 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-31 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-04 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-09 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-27 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-15 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2004-06-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĄPIŁO POPRZEZ PRZEJĘCIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H., TJ. W DRODZE PRZENIESIENIA CAŁEGO MAJĄTKU ZACHODNIE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU NA TALEX S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU. W WYNIKU POŁĄCZENIA PRZESTANIE ISTNIEĆ ZACHODNIE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SP. Z O.O., KTÓRA ULEGNIE ROZWIĄZANIU BEZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO. POŁĄCZENIE SPÓŁEK ZOSTAŁO UCHWALONE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY TALEX S.A. W DNIU 11 MAJA 2004 R., ORAZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZACHODNIE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SP. Z O.O. W DNIU 11 MAJA 2004 R. -AKT NOTARIALNY, REP. A NR 8700/2004.2004-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
11. Nazwa lub firma„ZACHODNIE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2004-06-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000058951 2004-06-01 do dziś
5. Numer REGON9319602972004-06-01 do dziś
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów