SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUBY”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000048348
Numer REGON: 001085381
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-27
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-09-22
Sygnatura akt[RDF/424126/22/977]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-09-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010853812001-09-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUBY”2001-09-27 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 5472001-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2001-09-27 do dziś
2. Adresulica CIEPŁA nr domu 20 A kod pocztowy 50-524 poczta WROCŁAW 2001-09-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMHUBY@GMAIL.COM2014-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.09.1983, 18.06.2001 -ZMIENIONO PAR. 2 PKT 2, PAR. 3 PKT 2, 4, 5, PAR. 10 PKT 2,PAR. 15 PKT 12001-09-27 do dziś
217.VI.2003 R. – UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2004-03-09 do dziś
327.06.2006 R., NOWY TEKST STATUTU.2006-08-09 do dziś
429.11.2007 R., ZMIENIONO § 5 UST. 1 PKT 2, UST. 2 PKT 1 I 3; § 7 UST. 2; § 11 UST. 1, UST. 2 PKT 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, UST. 6; § 12 PKT 5; § 15 UST. 2 PKT 5 I 6; § 21 UST. 8 PKT 5; § 23 UST. 1 PKT B; § 25; § 27 A; § 29 PKT 10; § 30 A; § 30 B; § 33 UST. 6; § 35; § 36 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4; § 37 UST. 3; § 37 A, § 37 B, § 37 C; § 38 UST. 1 I UST. 2; § 39 UST. 1 PKT 1, UST. 2; § 41; § 42; § 43 UST. 1 PKT 3 I 8; § 48 UST. 1; § 48 (1), § 48 (2); § 52; § 53; § 54; § 56; § 57 A; § 58; § 59; § 60; § 61; § 62 § 63; § 64; § 65; § 66 UST. 1; § 68 UST. 4 I 5; § 69; § 70; § 71 UST. 1; § 72 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4; § 73; § 74; § 75; § 76; § 80; § 80 (1); § 80 (2); § 81; § 83 UST. 4, UST. 5; § 85 UST. 2; § 86 UST. 3, UST. 4; § 94 UST. 1; § 96 UST. 4; § 97; § 98 UST. 2, UST. 4, UST. 5; § 103 UST. 1, UST. 3, UST. 4, UST. 5; § 104; § 105; § 108 UST. 1 PKT 12; § 126 (1); § 126 (2); § 127.2008-02-14 do dziś
523.06.2010 R. -ZMIENIONO BRZMIENIE § 115 UST. 12010-08-23 do dziś
614.06.2018 R. - PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2018-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-09-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU).2001-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLENART2014-10-24 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2014-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-24 do dziś
21. NazwiskoTELEŃCZUK2001-09-27 do dziś
2. ImionaMAREK2001-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-09-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-09-27 do dziś
31. NazwiskoZIAJKIEWICZ2001-09-27 do dziś
2. ImionaJERZY JACEK2001-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2001-09-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-09-27 do dziś
41. NazwiskoZAWIŚLAK2001-09-27 do dziś
2. ImionaJOLANTA2001-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-09-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERSZELIS2018-11-21 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2018-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULANDA2018-11-21 do dziś
2. ImionaBOGDAN2018-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBICZ2015-07-30 do dziś
2. ImionaELŻBIETA EWA2015-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOWACKI2015-07-30 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2015-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPULAK2015-07-30 do dziś
2. ImionaLESZEK STANISŁAW2015-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-30 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUSZA2015-07-30 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW TADEUSZ2015-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-30 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANIAK2015-07-30 do dziś
2. ImionaMARIUSZ STANISŁAW2015-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-30 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKA2015-07-30 do dziś
2. ImionaEWA2015-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-03-09 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-09-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-09-06 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2016-09-06 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-06 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-09-06 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-09-06 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-09-06 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R. data złożenia 05.08.2003 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 05.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R.2003-09-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-08-31 do dziś
4data złożenia 19.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
5data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
6data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-01 do dziś
7data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-15 do dziś
8data złożenia 16.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-23 do dziś
9data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
10data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
11data złożenia 05.07.2013 okres 01-01-2012-31.12.20122013-07-12 do dziś
12data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
13data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
14data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
15data złożenia 10.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
16data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
17data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
18data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
19data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
20data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-09-30 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
301.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
401.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2008-08-01 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-15 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-23 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
901-01-2012-31.12.20122013-07-12 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001 R.2003-09-30 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-09-30 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-16 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-08-31 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
601.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-01 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-15 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-23 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
1101.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
1201-01-2012-31.12.20122013-07-12 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów