BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000046971
Numer REGON: 012168799
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2003-08-25
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/15919/3/210]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0121687992001-09-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS DEVELOPMENT SERVICES (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-25 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 480542001-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA MOKOTÓW miejscowość WARSZAWA2001-09-25 do dziś
2. Adresulica SŁONECZNA nr domu 50 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-789 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE W DNIU 19 CZERWCA 1996 R. REP. A-1223/96 -NOTARIUSZ JOANNA GIERYSZEWSKA-SOBOLAK2001-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROCKI2001-09-25 do dziś
2. ImionaRONALD MARION2001-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 ZŁ2001-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-09-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4.000,00 PLN2001-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2001-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROCKI2001-09-25 do dziś
2. ImionaRONALD MARION2001-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-09-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNICKI2001-09-25 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MACIEJ2001-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-09-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 WYDAWANIE KSIĄŻEK2001-09-25 do dziś
274 13 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-09-25 do dziś
374 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-09-25 do dziś
474 15 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2001-09-25 do dziś
574 30 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2001-09-25 do dziś
674 40 REKLAMA2001-09-25 do dziś
774 50 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU2001-09-25 do dziś
874 83 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2001-09-25 do dziś
974 84 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2001-09-25 do dziś
1080 42 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-09-25 do dziś
1122 12 WYDAWANIE GAZET2001-09-25 do dziś
1222 13 WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2001-09-25 do dziś
1322 15 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2001-09-25 do dziś
1422 21 DRUKOWANIE GAZET2001-09-25 do dziś
1522 22 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-09-25 do dziś
1667 11 ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM2001-09-25 do dziś
1767 13 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-09-25 do dziś
1874 12 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2001-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2000 -31 GRUDNIA 2000 data złożenia 20.07.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2000 -31 GRUDNIA 2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2000 -31 GRUDNIA 20002001-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów