„DOLIPOR” - HOLDING ENTERPRISE SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000046637
Numer REGON: 017371418
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu57Data dokonania wpisu2020-10-26
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/15737/20/841]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-09-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOLIPOR” -HOLDING ENTERPRISE SPÓŁKA AKCYJNA2001-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2017-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. ZAKRĘT DO OKSYWIA nr domu 16 kod pocztowy 81-224 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2018-01-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@DOLIPOR.COM2019-10-03 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DOLIPOR.COM2019-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„DOLIPOR” HOLDING ENTERPRISE SPÓŁKA AKCYJNA FILIA BYDGOSZCZ2003-07-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2003-07-02 do dziś
3. Adresulica ZDUNY nr domu 18 miejscowość BYDGOSZCZ kod pocztowy 85-055 poczta BYDGOSZCZ 2003-07-02 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1-07.12.2000 R. -NOTARIUSZ MONIKA GUTMAŃSKA-PAWŁOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY WEŁNIANYM RYNKU NR 2, REP. A NR 2133/2000 -17.01.2001 R. -NOTARIUSZ MONIKA GUTMAŃSKA-PAWŁOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY WEŁNIANYM RYNKU NR 2, REP. A NR 175/2001 -ZMIANA PAR. 6 -10.09.2001 R. -NOTARIUSZ MONIKA GUTMAŃSKA-PAWŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY WEŁNIANYM RYNKU NR 2, REP. A NR 3412/2001 -ZMIANA PAR. 62001-09-21 do dziś
224.03.2015 R., REP. A NR 1720/2015, NOTARIUSZ KATARZYNA REWERS-WYKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, ZMIENIONO § 6 STATUTU SPÓŁKI NADAJĄC MU NOWE BRZMIENIE2015-04-03 do dziś
321.04.2017 R., REP. A NR 2176/2017, NOTARIUSZ EWA OPARA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, ZMIANA § 3 STATUTU2017-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-21 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-09-21 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-09-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 PLN2001-09-21 do dziś
4. Wartość nominalna akcjiWartość nominalna akcji i waluta 100,00 PLN2001-09-21 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego500000,00 PLN2003-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA -IMIENNE2001-09-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50002001-09-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane5000 JEDNA AKCJA DAJE PRAWO DO PIĘCIU GŁOSÓW2001-09-21 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-SAMODZIELNIE W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO2001-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORAZIŃSKI2004-02-04 do dziś
2. ImionaZENON WŁADYSŁAW2004-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2004-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTEODORCZYK2020-10-26 do dziś
2. ImionaMAREK2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-26 do dziś
21. NazwiskoPORAZIŃSKA2014-05-06 do dziś
2. ImionaVIKTORIA2014-05-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-05-06 do dziś
31. NazwiskoPORAZIŃSKA2001-09-21 do dziś
2. ImionaDOROTA LIDIA2001-09-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-04-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-04-03 do dziś
242 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2015-04-03 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-04-03 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-04-03 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-04-03 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-04-03 do dziś
743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-04-03 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-04-03 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2003 - 31.12.20032013-08-29 do dziś
2data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2004 - 31.12.20042013-08-29 do dziś
3data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2005 - 31.12.20052013-08-29 do dziś
4data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2006 - 31.12.20062013-08-29 do dziś
5data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2007 - 31.12.20072013-08-29 do dziś
6data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2008 - 31.12.20082013-08-29 do dziś
7data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-08-29 do dziś
8data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-08-29 do dziś
9data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-08-29 do dziś
10data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
11data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
12data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-31 do dziś
13data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
14data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-28 do dziś
15data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
16data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 - 31.12.20032013-08-29 do dziś
201.01.2004 - 31.12.20042013-08-29 do dziś
301.01.2005 - 31.12.20052013-08-29 do dziś
401.01.2006 - 31.12.20062013-08-29 do dziś
501.01.2007 - 31.12.20072013-08-29 do dziś
601.01.2008 - 31.12.20082013-08-29 do dziś
701.01.2009 - 31.12.20092013-08-29 do dziś
801.01.2010 - 31.12.20102013-08-29 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112013-08-29 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-31 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2003 - 31.12.20032013-08-29 do dziś
201.01.2004 - 31.12.20042013-08-29 do dziś
301.01.2005 - 31.12.20052013-08-29 do dziś
401.01.2006 - 31.12.20062013-08-29 do dziś
501.01.2007 - 31.12.20072013-08-29 do dziś
601.01.2008 - 31.12.20082013-08-29 do dziś
701.01.2009 - 31.12.20092013-08-29 do dziś
801.01.2010 - 31.12.20102013-08-29 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112013-08-29 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-31 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-28 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów