FIRMA HANDLOWA SOPEL SPÓŁKA JAWNA MARIUSZ STANEK I SPÓŁKA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000046417
Numer REGON: 350325432
Numer NIP: 6820002722
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-03-21
Sygnatura akt[RDF/473495/23/125]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-09-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP3503254322006-01-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA SOPEL SPÓŁKA JAWNA MARIUSZ STANEK I SPÓŁKA2001-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat PROSZOWICKI gmina PROSZOWICE miejscowość PROSZOWICE2001-09-21 do dziś
2. Adresulica JAGIEŁŁY nr domu 24 miejscowość PROSZOWICE kod pocztowy 32-100 poczta PROSZOWICE kraj POLSKA 2001-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z 12 PAŹDZIERNIKA 1992 R. ANEKS NR 1/2001 Z 12 MARCA 2001 R.2001-09-21 do dziś
228.04.2017R. - ZMIANA PKT 1 UMOWY.2017-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-21 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-09-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH ANEKS NR 1/2001 Z 12.03.2001 R. DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z 12.10.1992 R.2001-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA SOPEL SPÓŁKA CYWILNA MARIUSZ STANEK JERZY STANEK ALEKSANDRA STANEK2001-09-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-09-21 do dziś
3. Numer w rejestrze12002001-09-21 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ MIASTA I GMINY W PROSZOWICACH2001-09-21 do dziś
5. Numer REGON3503254322001-09-21 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANEK2001-09-21 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2001-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-09-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-09-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANEK2001-09-21 do dziś
2. ImionaJERZY2001-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-09-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-09-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANEK2001-09-21 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2001-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-09-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-09-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-09-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2001-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANEK2001-09-21 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2001-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANEK2001-09-21 do dziś
2. ImionaJERZY2001-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANEK2001-09-21 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2001-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 32 Z HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI (MROŻONKI, WODY, WĘDLINY, DRÓB, MROŻONKI OWOCOWO-WARZYWNE, MIĘSNE, PODROBY, WYROBY GARMAŻERYJNE) ORAZ ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI; HANDEL OBWOŹNY2016-10-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-19 do dziś
247 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2017-06-19 do dziś
346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2017-06-19 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-06-19 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 21.12.20052006-01-15 do dziś
2data złożenia 28.07.2006 okres 2005 R.2006-08-29 do dziś
3data złożenia 26.06.2007 okres 20062007-07-09 do dziś
4data złożenia 06.08.2008 okres 20072008-09-04 do dziś
5data złożenia 28.07.2009 okres 20082009-11-10 do dziś
6data złożenia 29.06.2010 okres 20092010-07-12 do dziś
7data złożenia 28.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-22 do dziś
8data złożenia 26.06.2012 okres 20112012-07-05 do dziś
9data złożenia 16.07.2013 okres 2012 ROK2013-07-30 do dziś
10data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
11data złożenia 18.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
12data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
13data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
14data złożenia 09.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
15data złożenia 17.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
16data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
17data złożenia 03.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-03 do dziś
18data złożenia 21.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów