FIRMA HANDLOWA „SED-CHEM” K.KRASUSKI, A.KRASUSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000046201
Numer REGON: 005175224
Numer NIP: 8210007567
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2021-10-28
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/29941/21/252]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-10-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 005175224 NIP 82100075672011-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „SED-CHEM” K.KRASUSKI, A.KRASUSKA SPÓŁKA JAWNA2011-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. SIEDLCE gmina M. SIEDLCE miejscowość SIEDLCE2001-10-03 do dziś
2. Adresulica 3 MAJA nr domu 51 miejscowość SIEDLCE kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2001-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 9.X.1990 ROKU WRAZ Z ANEKSEM Z DNIA 06.08.2001 ROKU I Z DNIA 01.09.2001 R.2001-10-03 do dziś
224.10.2002 R. ZMIANA PAR. 1, 6, 7, 8, 9, 11, 14, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2003-08-07 do dziś
330.12.2005 R. DODANO PAR. 17 21.06.2006 R. ZMIANA PAR. 2, PAR. 8, 06.07.2006 R. ZMIANA PAR. 2, 8, 11, ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW 17-20 NA 18-21.2006-07-21 do dziś
401.12.2008 -PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI2011-03-10 do dziś
531.10.2011 R. -ZMIANA TREŚCI PAR. 2 ORAZ PAR. 11 21.11.2011 R. -ZMIANA TREŚCI PAR. 82011-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-10-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWA „SED-CHEM” KRZYSZTOFA KRASUSKIEGO I ADAMA PASTORA Z DNIA 06.08.2001 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU JEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2001-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „SED-CHEM” SPÓŁKA CYWILNA2001-10-03 do dziś
5. Numer REGON0051752242001-10-03 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-10-03 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-08-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASUSKA2011-12-21 do dziś
2. ImionaANNA MARIANNA2011-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-12-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-12-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-10-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.2001-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASUSKA2011-12-21 do dziś
2. ImionaANNA MARIANNA2011-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASUSKI2001-10-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2001-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2011-03-10 do dziś
246 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2011-03-10 do dziś
346 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-03-10 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-03-10 do dziś
546 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-03-10 do dziś
647 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-10 do dziś
747 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-10 do dziś
847 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-10 do dziś
946 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-03-10 do dziś
1047 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-03-10 do dziś
1147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-10 do dziś
1247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-10 do dziś
1352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-03-10 do dziś
1452 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2011-03-10 do dziś
1568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-03-10 do dziś
1643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-03-10 do dziś
1741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.02.2012 okres 20062012-02-29 do dziś
2data złożenia 13.02.2012 okres 20072012-02-29 do dziś
3data złożenia 13.01.1012 okres 20082012-02-29 do dziś
4data złożenia 13.02.2012 okres 20092012-02-29 do dziś
5data złożenia 13.02.2013 okres 20102012-02-29 do dziś
6data złożenia 18.05.2021 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122021-05-18 do dziś
7data złożenia 18.05.2021 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132021-05-18 do dziś
8data złożenia 18.05.2021 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-05-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120062012-02-29 do dziś
220072012-02-29 do dziś
320082012-02-29 do dziś
420092012-02-29 do dziś
520102012-02-29 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-05-07 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112021-05-07 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122021-05-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132021-05-18 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-05-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-05-07 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112021-05-07 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-05-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-05-05 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-05-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-05 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów