LINKCITY POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000045993
Numer REGON: 011696272
Numer NIP: 5251011788
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-20
Ostatni wpis Nr wpisu64Data dokonania wpisu2021-08-26
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/47867/21/71]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-09-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP0116962722001-09-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLINKCITY POLAND SPÓŁKA AKCYJNA2016-08-24 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 464242001-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-05-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRÓJECKA nr domu 208 kod pocztowy 02-390 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-08-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@LINKCITY.COM2020-02-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.KARMAR.COM.PL/LINKCITY/2020-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z DNIA 11.03.1996 R., KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR SOROKA, REP. A NR 2171/96 ZMIANA PAR. 6 ORAZ PAR. 7 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO W DNIU 29.06.2001 R., KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH FORTUŃSKI, JAROSŁAW PLUTA, REP. A NR 8517/20012001-09-20 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 07-08-2003, REP. NR A 10461/2003 SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO PAWŁA GMERKA -ZASTĘPCĘ WOJCIECHA FORTUŃSKIEGO -NOTARIUSZA W PIASECZNIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. KOŚCIUSZKI 23 W PIASECZNIE. ZMIANA PAR. 7 UST. 1, 2, 4, 6, PAR. 8, PAR. 9 UST. 1 I 3, PAR. 16 UST. 1, PAR. 19 UST. 3, 5, 8, PAR. 24 UST. 9, 17, PAR. 26 UST. 1 PKT 1 I UST. 2, PAR. 27, PAR. 29.2003-09-26 do dziś
329.04.2004 R., REPERTORIUM NR A 7167/2004, NOTARIUSZ: JAROSŁAW PLUTA, KANCELARIA NOTARIALNA: WOJCIECH FORTUŃSKI, JAROSŁAW PLUTA SPÓŁKA CYWILNA, 05-500 PIASECZNO, UL. KOŚCIUSZKI 23, ZMIENIONO PARAGRAFY: § 7 USTĘP 1 STATUTU SPÓŁKI, § 7 USTĘP 2 STATUTU SPÓŁKI.2004-05-13 do dziś
429.04.2004 R., REP. A NR 7167/2004, JAROSŁAW PLUTA -NOTARIUSZ PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PIASECZNIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 23 -ZMIANA PAR. 7 UST. 1, PAR. 7 UST. 2 STATUTU2004-06-03 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.04.2007 ROKU, REP. A NR 7333/2007, NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA STATUTU POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA ART. 7 § 1 I § 2 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2007-06-15 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2009 R., REP. A NR 6108/2009, NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA STATUTU POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA § 6 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU2009-08-24 do dziś
731.01.2013 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY W WARSZAWIE, REP. A NR 1324/2013, UCHYLONO W CAŁOŚCI STATUT SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU SPÓŁKI STANOWIĄCE JEGO TEKST JEDNOLITY2013-03-01 do dziś
827.11.2015 R., REP. A NR 7023/2015, NOTARIUSZ JULIA FERSTEN, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, ZMIANA § 14, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI2016-01-29 do dziś
930.06.2016, REP. A NR 3639/2016, NOTARIUSZ JULIA FERSTEN, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE PRZY UL. JANA PAWŁA II NR 9 LOK. 5 ZMIANA § 12016-08-24 do dziś
1030.06.2017 R. - JULIA FERSTEN - NOTARIUSZ W PIASECZNIE, REP. A NR 3827/2017 - ZMIENIONO § 14, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2017-08-10 do dziś
1123.03.2018R., REP. A NR 596/2018, JULIA FERSTEN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7 UST. 1, § 7 UST. 22018-06-07 do dziś
1229.09.2020 R., REP. A NR 2792/2020, NOTARIUSZ JULIA FERSTEN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §28 NA §28 UST. 1, DODANO §28 UST. 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2020-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-20 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiRZECZPOSPOLITA2001-09-20 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-09-20 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-09-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego37750000,00 ZŁ2018-06-07 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowegoKapitał docelowy 100.000,00 PLN2001-09-20 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji37750002018-06-07 do dziś
4. Wartość nominalna akcji10,00 ZŁ2018-06-07 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego37750000,00 ZŁ2018-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA2001-09-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100002018-06-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-06-07 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2003-09-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii150002003-09-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2003-09-26 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA C2004-03-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii24000002004-03-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2004-03-23 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2004-05-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii8000002004-06-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2004-05-13 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2007-06-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5000002007-06-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-06-15 do dziś
61. Nazwa serii akcjiAKCJIE SERII F2018-06-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002018-06-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-06-07 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE.2017-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALCZEWSKI2021-08-26 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN MATEUSZ2021-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKOWIECKA GATZA2020-12-17 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2017-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHABOUBI2001-09-20 do dziś
2. ImionaABDELATIF2001-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-09-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBRUN2021-07-05 do dziś
2. ImionaGILLES2021-07-05 do dziś
21. NazwiskoSOLIER2021-07-05 do dziś
2. ImionaCLOTILDE2021-07-05 do dziś
31. NazwiskoBORIT2021-07-05 do dziś
2. ImionaNICOLAS2021-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-08-24 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-08-24 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-08-24 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-08-24 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-08-24 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-08-24 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-08-24 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-08-24 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-08-24 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 10.08.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 -31.12.2000 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 -31.12.20002001-09-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK OBROTOWY 2001 data złożenia 24.07.20022002-08-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.09.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-26 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 02.11.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-11-16 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 04.11.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-11-18 do dziś
6data złożenia 23.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-04 do dziś
7data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
8data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
9data złożenia 10.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-24 do dziś
10data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
11data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
12data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-08-13 do dziś
13data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
14data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
15data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
16data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
17data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
18data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
19data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
20data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
21data złożenia 13.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1okres za jaki złożono opinię ZA ROK OBROTOWY 20012002-08-02 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-04 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-24 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
801.01.2010 - 31.12.20102012-08-13 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK OBROTOWY 20012002-08-02 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-04 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-24 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
801.01.2010 - 31.12.20102012-08-13 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK OBROTOWY 20012002-08-02 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-04 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-24 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
801.01.2010 - 31.12.20102012-08-13 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów