SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W STRZYŻOWIE

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000044411
Numer REGON: 950177183
Numer NIP: 9191000434
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2023-07-26
Sygnatura akt[RDF/553288/23/806]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-09-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 950177183 NIP 91910004342010-07-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W STRZYŻOWIE2001-09-18 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 19702001-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat HRUBIESZOWSKI gmina HORODŁO miejscowość STRZYŻÓW2001-09-18 do dziś
2. Adresulica HERBOWA nr domu 9 kod pocztowy 22-525 poczta STRZYŻÓW 2001-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.10.1993 R. ZMIANA BRZMIENIA PARAGRAFU 7 (DOSTOSOWANY DO PKD). ZMIANA PARAGRAFU 78 PKT 1.2001-09-18 do dziś
2JEDNOLITY TEKST STATUTU PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 17.09.2002 R.2002-09-26 do dziś
326.03.2003 R. ZMIANA PAR. 6A PKT 1, PAR. 8A, PAR. 13 PKT 2, PAR. 18 PKT 5, PAR. 38, PAR. 38A, PAR. 38F PKT 1, PAR. 39, PAR. 45 PKT 1, PAR. 47, PAR. 47A PKT 1, PAR. 49, PAR. 51; SKREŚLONO PAR. 38G, PAR. 48.2003-07-21 do dziś
4JEDNOLITY TEKST STATUTU PRZYJĘTY UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 06.07.2006 R.2006-09-29 do dziś
5UCHWALENIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU W DNIU 30.11.2007 R. ZA WYJĄTKIEM PRZEPISÓW § 15 UST. 1 PKT 17, § 32, § 64 UST. 1 PKT 1, § 73 UST. 2, § 73 UST. 5, § 79.2008-02-29 do dziś
630.06.2011 R. DODANIE W § 36 W PKT 5 PPT 42011-11-03 do dziś
718.06.2013 R.; ZMIANA § 4 PKT 1, § 4 PKT 2; DODANO PKT 3 W § 4; OBECNY PKT 3 OTRZYMUJE NR PKT 4.2013-10-28 do dziś
829.06.2018 R., ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWO LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W BRZMIENIU ZAWARTYM W ZAŁĄCZNIKU DO NINIEJSZEJ UCHWAŁY STANOWIĄCYM JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ2018-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2001-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSEKULSKA BIELACZ2021-05-19 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2013-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-03-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-01 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-26 do dziś
31. NazwiskoKIEŁB2002-09-26 do dziś
2. ImionaADAM ZYGMUNT2002-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTEPCA PREZESA ZARZĄDU2002-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-26 do dziś
41. NazwiskoKOZIOŁ2004-10-22 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2004-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2006-01-24 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-22 do dziś
51. NazwiskoRAPA2004-10-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANTONI2004-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-10-22 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-22 do dziś
61. NazwiskoBŁAZIAK2006-01-24 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MARIA2006-01-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-01-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2006-01-24 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2006-01-24 do dziś
71. NazwiskoGALEK2011-12-02 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2011-12-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-12-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-02 do dziś
81. NazwiskoNOWOSAD2021-05-19 do dziś
2. ImionaMONIKA2011-12-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2011-12-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-02 do dziś
91. NazwiskoIMIELIŃSKI2001-09-18 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ADAM2001-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLECHNOWSKA2019-07-25 do dziś
2. ImionaTERESA MARIA2019-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWA2019-07-25 do dziś
2. ImionaJÓZEFA STANISŁAWA2019-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWECKA BAŃKA2019-07-25 do dziś
2. ImionaCZESŁAWA2019-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFALĘTA2019-07-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ŁUKASZ2019-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2013-10-28 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-10-06 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-10-06 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-10-06 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-10-06 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 29.03.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-07-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 16.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-07 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 27.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-08-12 do dziś
5data złożenia 01.09.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-29 do dziś
6data złożenia 04.10.2007 okres 20062007-11-05 do dziś
7data złożenia 09.07.2008 okres 20072008-08-05 do dziś
8data złożenia 06.08.2009 okres 20082009-08-12 do dziś
9data złożenia 14.10.2010 okres 2009 ROK2010-11-09 do dziś
10data złożenia 12.08.2011 okres 20102011-11-03 do dziś
11data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
12data złożenia 26.07.2013 okres 2012 ROK2013-10-28 do dziś
13data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-19 do dziś
14data złożenia 14.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
15data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
16data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
17data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
18data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
19data złożenia 02.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-02 do dziś
20data złożenia 30.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-30 do dziś
21data złożenia 06.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-06 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-29 do dziś
220062007-11-05 do dziś
320072008-08-05 do dziś
420082009-08-12 do dziś
52009 ROK2010-11-09 do dziś
620102011-11-03 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
82012 ROK2013-10-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-07-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-07-26 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-26 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-07-21 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-07-07 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-29 do dziś
520062007-11-05 do dziś
620072008-08-05 do dziś
720082009-08-12 do dziś
82009 ROK2010-11-09 do dziś
920102011-11-03 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
112012 ROK2013-10-28 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-19 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-07-26 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-07-26 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-26 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów