„BOMAR” MAREK KOŁTOWSKI, BOGDAN SROMEK - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000044262
Numer REGON: 070429622
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-19
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-05-18
Sygnatura akt[RDF/381832/22/193]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-09-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 070429622 NIP 54702458942008-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOMAR” MAREK KOŁTOWSKI, BOGDAN SROMEK -SPÓŁKA JAWNA2001-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2001-09-19 do dziś
2. Adresulica MALOWANY DWOREK nr domu 49 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA 2004-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.12.1993 -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 2. 01.01.1995 -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ -WPROWADZENIE DO PIERWOTNEJ UMOWY PKT OD 1-7 3. 10.08.2001 -ANEKS DO UMOWY2001-09-19 do dziś
231.05.2011 R., -ZMIENIONO PKT 4.2011-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁTOWSKI2001-09-19 do dziś
2. ImionaMAREK JANUSZ2001-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-09-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-09-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSROMEK2001-09-19 do dziś
2. ImionaBOGDAN MAREK2001-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-09-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-09-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-09-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ OBU WSPÓLNIKÓW.2001-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁTOWSKI2001-09-19 do dziś
2. ImionaMAREK JANUSZ2001-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSROMEK2001-09-19 do dziś
2. ImionaBOGDAN MAREK2001-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2011-06-29 do dziś
246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2011-06-29 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-29 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-06-29 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-06-29 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-29 do dziś
747 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-29 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-06-29 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-06-29 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-06-29 do dziś
1177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-29 do dziś
1264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2011-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 25.10.2004 1. okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 25.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2002 3. okres za jaki złożono dokument 20032004-10-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R data złożenia 04.01.2006 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R2006-01-25 do dziś
3data złożenia 10.05.2006 okres 2005 ROK2006-05-18 do dziś
4data złożenia 25.11.2008 okres 2006 R2008-12-22 do dziś
5data złożenia 12.01.2010 okres 2007 R2010-04-13 do dziś
6data złożenia 14.12.2012 okres 2011 R2012-12-20 do dziś
7data złożenia 23.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
8data złożenia 23.05.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-08-03 do dziś
9data złożenia 23.05.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-08-03 do dziś
10data złożenia 23.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-03 do dziś
11data złożenia 13.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
12data złożenia 29.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-29 do dziś
13data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
14data złożenia 21.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-21 do dziś
15data złożenia 14.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-14 do dziś
16data złożenia 18.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-05-18 do dziś
22006 R2008-12-22 do dziś
32007 R2010-04-13 do dziś
42011 R2012-12-20 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-08-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-08-03 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-03 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów