GFKK GRZYBCZYK KAMIŃSKI GAWLIK RADCY PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000044001
Numer REGON: 277629080
Numer NIP: 6342440610
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-13
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/396801/22/70]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2001-09-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGFKK GRZYBCZYK KAMIŃSKI GAWLIK RADCY PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA2014-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2015-04-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. UNIWERSYTECKA nr domu 18 kod pocztowy 40-007 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2015-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.07.2001, NOTARIUSZ ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS, NOTARIUSZ W KATOWICACH, REPERTORIUM „A” NR 2508/20012001-09-13 do dziś
213.12.2001 R. REP. A NR 6577/2001, NOTARIUSZ ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. MICKIEWICZA 15, ZMIANA PAR. 6 UST. 1, 06.10.2004 R. REP. A NR 11030/2004, NOTARIUSZ ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. MICKIEWICZA 15, ZMIANA PAR. 6 UST. 1.2006-04-24 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.12.2008 R.NR.REP. „A” 168/2008 NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 6/4 ZMIANA PAR. 2 UCHWAŁA PARTNERÓW SPÓŁKI PARTNERSKIEJ NR 01/2009 Z DNIA 9 STYCZNIA 2009 R. ZMIANA PAR. 2, PAR. 6 UST. 12009-02-18 do dziś
4DNIA 21 CZERWCA 2010 ROKU ZMIENIONO § 4 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2010-10-12 do dziś
5DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU ZMIENIONO § 6.1 UMOWY SPÓŁKI2010-12-28 do dziś
627.01.2014 R. - DODANO PAR. 8A UMOWY SPÓŁKI 28.01.2014 R. - ZMIANA PAR. 2 UST. 1 I UST. 2, PAR. 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2014-02-07 do dziś
7ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z 01.03.2017,ZMIENIONO § 6.1 UMOWY SPÓŁKI.2017-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. NazwiskoGRZYBCZYK2001-09-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JACEK2001-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-13 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 PAR. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-09-13 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-04-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-04-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-04-20 do dziś
2
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 PAR. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-09-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-13 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-09-13 do dziś
3
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 PAR. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-09-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-13 do dziś
4
1. NazwiskoKAMIŃSKI2001-09-13 do dziś
2. ImionaPAWEŁ BARTŁOMIEJ2001-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-13 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 PAR. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-09-13 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-04-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-13 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-09-13 do dziś
5
1. NazwiskoGAWLIK2009-02-18 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JOANNA2009-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-02-18 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2010-12-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2010-12-28 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-02-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-09-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z PARTNERÓW INDYWIDUALNIE2001-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLIK2009-02-18 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JOANNA2009-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-02-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBCZYK2001-09-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JACEK2001-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2001-09-13 do dziś
2. ImionaPAWEŁ BARTŁOMIEJ2001-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2010-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów