GRUPA X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000043422
Numer REGON: 192525104
Numer NIP: 5851378072
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2001-11-23
Sygnatura akt[GD.XII NS-REJ.KRS/6992/1/29]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP1925251042001-09-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibawojewództwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-11-23 do dziś
2. Adresulica GÓRNOŚLĄSKA nr domu 9/11 nr lokalu 41 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-443 poczta WARSZAWA 2001-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONO 16.03.01R W KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. PRZY UL. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 36/2 W GDYNI NOTARIUSZ MACIEJ WOŹNIAK REPERTORIUM A NR 2163/20012001-09-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY NR REP. A 8800/2001 Z 17.10.2001 R. NOTARIUSZ MACIEJ WOŹNIAK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ S.C. W GDYNI, UL.ŚWIĘTOJAŃSKA 36/2 ZMIANA DOTYCZY PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2001-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁODKO2001-09-12 do dziś
2. ImionaCEZARY2001-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN2001-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIERNACIK2001-09-12 do dziś
2. ImionaRAFAŁ KAROL2001-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN2001-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAĆ OŚWIADCZENIE.2001-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIERNACIK2001-09-12 do dziś
2. ImionaRAFAŁ KAROL2001-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2001-09-12 do dziś
274 40 REKLAMA2001-09-12 do dziś
374 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2001-09-12 do dziś
474 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2001-09-12 do dziś
574 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-09-12 do dziś
692 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2001-09-12 do dziś
793 04 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2001-09-12 do dziś
822 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2001-09-12 do dziś
922 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2001-09-12 do dziś
1051 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2001-09-12 do dziś
1152 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2001-09-12 do dziś
1260 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2001-09-12 do dziś
1360 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-09-12 do dziś
1474 13 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-09-12 do dziś
1574 30 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2001-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów