DOBOPACK TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000043273
Numer REGON: 012125650
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-04-17
Sygnatura akt[RDF/286724/21/198]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0121256502001-10-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBOPACK TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-11 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 328162001-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-06-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica LUDWIKA RYDYGIERA nr domu 8 kod pocztowy 01-793 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120 MAJA 1992 R. JOLANTA BAREJ KANCELARIA NOTARIALNA, 00-682 WARSZAWA UL. HOŻA 50, REP. A NR 1070/922001-10-11 do dziś
219.12.2003 REP. A NR 17537/2003, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. MICKIEWICZA 22 LOK.4, NOTARIUSZ KATARZYNA ŁĘCZYCKA PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWU SPÓŁKI2004-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2001-10-11 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2001-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180.000,00 ZŁ2017-09-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2009-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO2001-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2001-10-11 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2001-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-09-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-09-15 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-09-15 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-09-15 do dziś
495 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2017-09-15 do dziś
595 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2017-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 DO 31.12.2001 data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 DO 31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2001 DO 31.12.20012002-10-31 do dziś
2data złożenia 14.04.2006 okres 01.01.2005-31.01.20052006-04-21 do dziś
3data złożenia 30.12.2008 okres ZA ROK 20062009-01-07 do dziś
4data złożenia 30.12.2008 okres ZA ROK 20072009-01-07 do dziś
5data złożenia 14.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
6data złożenia 15.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-27 do dziś
7data złożenia 27.05.2013 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-05-29 do dziś
8data złożenia 27.04.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-05-29 do dziś
9data złożenia 27.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
10data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-28 do dziś
11data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
12data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-26 do dziś
13data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
14data złożenia 13.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-13 do dziś
15data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
16data złożenia 18.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-19 do dziś
17data złożenia 17.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-04-21 do dziś
2ZA ROK 20062009-01-07 do dziś
3ZA ROK 20072009-01-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-27 do dziś
601.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-05-29 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-05-29 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-04-21 do dziś
2ZA ROK 20062009-01-07 do dziś
3ZA ROK 20072009-01-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-27 do dziś
601.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-05-29 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-05-29 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów