„EWI - WIND” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000042830
Numer REGON: 192590700
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-10-13
Sygnatura akt[RDF/258090/20/123]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWI -WIND” SPÓŁKA AKCYJNA2001-09-10 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, nr w rejestrze 151092001-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina SIERAKOWICE miejscowość SIERAKOWICE2013-03-06 do dziś
2. Adresmiejscowość SIERAKOWICE ulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 83-340 poczta SIERAKOWICE kraj POLSKA 2013-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.11.2000 ROKU NOTARIUSZA JANA SKWARLIŃSKIEGO W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 13343/2000. PROTOKÓŁ Z DNIA 21.08.2001 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA LISA W KARTUZACH REPERTORIUM A NR 3661/2001 ZMIENIONO PAR. 1 PKT 1; PKT 2; 2; 3 PKT 1, 3, 4, 5, 6; 14 PKT 1; 4 PKT 2, 6, 9 PKT 4, 10 PKT 2, 3, 13 PKT 2 ORAZ 29 I UCHWALONO JEDNOLITY TEKST STATUTU2001-09-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 30.12.2009 ROKU, REP. A.7905/09, NOTARIUSZ PIOTR JAKUB LIS, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. TRAUGUTTA 111 ZMIANA PAR. 2 STATUTU2010-02-17 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.12.2012 R., REPERTORIUM „A” NR 9426/2012, NOTARIUSZ PIOTR JAKUB LIS PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 111, ZMIANA PAR. 1 UST. 2 STATUTU2013-03-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-10 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-09-10 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100.000 PLN2001-09-10 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowegoKapitał docelowy 100.000 PLN2001-09-10 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisjiLiczba akcji wszystkich emisji 100002001-09-10 do dziś
4. Wartość nominalna akcjiWartość nominalna akcji i waluta 10 PLN2001-09-10 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconegoKwota wpłacona przed zarejestrowaniem 25.000 PLN2001-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA2001-09-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100002001-09-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE SERII A W LICZBIE 10.000, SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDEJ AKCJI PRZYSŁUGUJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ORAZ CO DO DYWIDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE AKCJONARIUSZOWI UPRZYWILEJOWANEMU PRZYSŁUGUJE DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA NIŻ AKCJONARIUSZOWI NIEUPRZYWILEJOWANEMU2001-09-10 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2001-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULA2010-02-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ SAMUEL2010-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMALINOWSKI2008-08-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF FRANCISZEK2008-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-08-06 do dziś
21. NazwiskoBUCHACZ RATKE2008-08-06 do dziś
2. ImionaOLGA ANNA2008-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-08-06 do dziś
31. NazwiskoBUCHACZ2001-09-10 do dziś
2. ImionaHALINA EWA2001-09-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2010-02-17 do dziś
241 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-02-17 do dziś
335 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-09-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-09-29 do dziś
242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-09-29 do dziś
342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-09-29 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-09-29 do dziś
535 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-09-29 do dziś
635 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.07.2008 okres 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2008-08-06 do dziś
2data złożenia 25.07.2008 okres 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2008-08-06 do dziś
3data złożenia 25.07.2008 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2008-08-06 do dziś
4data złożenia 25.07.2008 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-08-06 do dziś
5data złożenia 25.07.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-08-06 do dziś
6data złożenia 25.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
7data złożenia 14.01.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-02-17 do dziś
8data złożenia 19.12.2012 okres 01.I.2009 - 31.XII.20092013-03-06 do dziś
9data złożenia 19.12.2012 okres 01.I.2010 - 31.XII.20102013-03-06 do dziś
10data złożenia 19.12.2012 okres 01.I.2011 - 31.XII.20112013-03-06 do dziś
11data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
12data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
13data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
14data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
15data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
16data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
18data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2002 R. -31.12.2002 R.2008-08-06 do dziś
201.01.2003 R. -31.12.2003 R.2008-08-06 do dziś
301.01.2004 R. -31.12.2004 R.2008-08-06 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-08-06 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-08-06 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082010-02-17 do dziś
801.I.2009 - 31.XII.20092013-03-06 do dziś
901.I.2010 - 31.XII.20102013-03-06 do dziś
1001.I.2011 - 31.XII.20112013-03-06 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2002 R. -31.12.2002 R.2008-08-06 do dziś
201.01.2003 R. -31.12.2003 R.2008-08-06 do dziś
301.01.2004 R. -31.12.2004 R.2008-08-06 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-08-06 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-08-06 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082010-02-17 do dziś
801.I.2009 - 31.XII.20092013-03-06 do dziś
901.I.2010 - 31.XII.20102013-03-06 do dziś
1001.I.2011 - 31.XII.20112013-03-06 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów