„BONA SPES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000042732
Numer REGON: 811663106
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-03-02
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/22024/21/407]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 811663106 NIP 98600695852007-02-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONA SPES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-05 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE nr w rejestrze 62222001-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KAMIEŃSKI gmina WOLIN miejscowość DRAMINO2001-10-05 do dziś
2. Adresnr domu 15 kod pocztowy 72-510 poczta WOLIN 2003-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.08.1998 R. KANCELARIA NOTARIALNA JERZEGO MICHAŁA MARSKIEGO W SZCZECINIE, REP. A NR 2411/1998 R. 23.04.2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA DARIUSZA GRZEGORZA WÓJTOWICZA W SZCZECINIE, REP. A NR 6276/2001 ZMIANA: PAR. 3, 6, 7 UST. 1.2001-10-05 do dziś
203.02.2003 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 918/2003, NOTARIUSZ DARIUSZ GRZEGORZ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE UL. PIASTÓW 14/1 ZMIANA §7 UST. 1, §7 UST. 5, §8 PKT 12003-02-24 do dziś
320.09.2003 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 2897/2003, NOTARIUSZ DARIUSZ GRZEGORZ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE UL. PIASTÓW 14/1, ZMIANA: §3, §7 UST. 1, §12 UST. 1, §15, DODANIE: §7 UST. 6, 7, §8 PKT 3, §12 UST. 2, 3, USUNIĘCIE: §8 OSTATNIE ZDANIE.2003-10-28 do dziś
411.04.2005 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 4468/2005, NOTARIUSZ DARIUSZ GRZEGORZ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE ZMIANA: § 7 UST. 1, § 12 UST. 2, § 14 UST. 2, § 15 DODANIE: § 6 PKT 17, 1819, § 8 PKT 4, 5, § 14 UST. 5 USUNIĘCIE: § 12 UST. 1 LIT. Ł);2005-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALBERT2001-10-05 do dziś
2. ImionaANTOINE2001-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2007-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDELLA FAILLE2003-10-28 do dziś
2. ImionaTANGUY2003-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000 ZŁ2003-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEVIE2005-05-18 do dziś
2. ImionaXAVIER2005-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2005-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-05-18 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALBERT2007-02-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2007-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 740.000,00 ZŁ2007-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-02-12 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEVIE2021-08-05 do dziś
2. ImionaADRIEN LOUIS2021-08-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2021-08-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-05 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEVIE2021-08-05 do dziś
2. ImionaCHARLES ANDRE2021-08-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2021-08-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1450000,00 PLN2005-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1396.500,00PLN2001-10-05 do dziś
2696500,00 PLN2003-02-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO LUB INNEGO WIELOOSOBOWEGO POWYŻEJ TRZECH OSÓB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), A SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2005-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOBE2022-03-02 do dziś
2. ImionaCHARLOTTE2022-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-03-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEVIE2005-05-18 do dziś
2. ImionaXAVIER2005-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2005-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-05-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDELLA FAILLE2003-10-28 do dziś
2. ImionaTANGUY2003-10-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-10-28 do dziś
PREZES ZARZĄDU2014-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaALBERT2005-05-18 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2001-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2018-10-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO2018-10-01 do dziś
210 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2018-10-01 do dziś
346 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2018-10-01 do dziś
446 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2018-10-01 do dziś
546 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2018-10-01 do dziś
646 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2018-10-01 do dziś
701 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2018-10-01 do dziś
801 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2018-10-01 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 25.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-18 do dziś
3data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-12 do dziś
4data złożenia 26.06.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-11 do dziś
5data złożenia 03.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-09 do dziś
6data złożenia 22.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-12-04 do dziś
7data złożenia 23.11.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-12-31 do dziś
8data złożenia 15.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-12 do dziś
9data złożenia 15.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-26 do dziś
10data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-12 do dziś
11data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
12data złożenia 21.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
13data złożenia 13.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
14data złożenia 31.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
15data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
16data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-06 do dziś
17data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
18data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-12 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-11 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-09 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-12-04 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-12-31 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-12 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-26 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-18 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-07-12 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-11 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-09 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-12-04 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-12-31 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-12 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-26 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-06 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów