„A I E GASTRONOMIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-15 godz. 14:52:14
Numer KRS: 0000041791
Numer REGON: 277536013
Numer NIP: 6351645079
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-20
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2018-07-06
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/10003/18/235]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A I E GASTRONOMIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ZABRZE gmina M. ZABRZE miejscowość ZABRZE2013-11-21 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABRZE kraj POLSKA 2016-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128 MARCA 2001 R. NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER, BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK S.C. W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 15 REPERTORIUM A NR 5060/20012001-09-20 do dziś
228 SIERPNIA 2013 R., REP. A NR 3482/2013, NOTARIUSZ TOMASZ BALAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH - UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI. 23 PAŹDZIERNIKA 2013 R., REP. A NR 4375/2013, NOTARIUSZ TOMASZ BALAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH -ZMIENIONO: PAR.1, PAR.92013-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIDEK2018-07-06 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JADWIGA2018-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000,00 ZŁ2013-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-11-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego55.000 PLN2001-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport155.000 PLN2001-09-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU ZAWSZE UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE, A W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIDEK2018-07-06 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JADWIGA2018-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDIDEK2013-11-21 do dziś
2. ImionaJANUSZ2013-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-11-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-11-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2013-11-21 do dziś
246 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2013-11-21 do dziś
346 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-11-21 do dziś
446 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-11-21 do dziś
546 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2013-11-21 do dziś
646 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2013-11-21 do dziś
746 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2013-11-21 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-11-21 do dziś
947 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-11-21 do dziś
1047 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-11-21 do dziś
1147 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-11-21 do dziś
1247 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-11-21 do dziś
1347 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-11-21 do dziś
1447 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-11-21 do dziś
1547 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2013-11-21 do dziś
1647 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-11-21 do dziś
1782 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
2data złożenia 17.10.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-15 do dziś
3data złożenia 29.08.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.2010, 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-15 do dziś
201.01.2010 - 31.12.2010, 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-15 do dziś
301.01.2010 - 31.12.2010, 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów