ELITA SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF STASZAŁEK I MATEUSZ STASZAŁEK

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000041212
Numer REGON: 672752774
Numer NIP: 7960039306
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-09-07
Sygnatura akt[RDF/418888/22/284]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-09-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 672752774 NIP 79600393062011-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaELITA SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF STASZAŁEK I MATEUSZ STASZAŁEK2018-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość RADOM2020-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica UL. 1905 ROKU nr domu 21 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2020-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.03.2001 R.2001-09-07 do dziś
28.04.2003 R. PAR. 5 UST. 12003-06-05 do dziś
329.09.2004 R. PAR. 2, PAR. 5, PAR. 82004-11-29 do dziś
428.12.2005 R. ZMIENIONO PAR. 5, PAR. 8 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2006-01-24 do dziś
531.08.2007 R. ZMIENIONO PAR. 5, PAR. 8 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2007-10-18 do dziś
630.05.2008 R., ZMIENIONO PAR. 52008-06-11 do dziś
730.03.2009 R. ZMIANA § 52009-05-29 do dziś
827 GRUDNIA 2010 R. -ZMIANA PAR. 5 UST. 12011-02-18 do dziś
9ANEKS Z DNIA 19.07.2013R. ZMIENIONO PAR.6.2013-07-26 do dziś
1023.05.2018 R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI2018-09-28 do dziś
1124.05.2018 R. ZMIENIONO: § 1 UST.2, § 2, § 5, § 8 UST.2 UMOWY SPÓŁKI2018-09-28 do dziś
1212.10.2020 R., ZMIENIONO § 3 ORAZ § 11 UMOWY SPÓŁKI2020-10-30 do dziś
13W DNIU 30.04.2021 R., ZMIANA: §32021-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-09-07 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZAŁEK2007-10-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2007-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-10-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2007-10-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-10-18 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZAŁEK2018-09-28 do dziś
2. ImionaMATEUSZ KONRAD2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-09-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-09-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIK SAMODZIELNIE2006-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZAŁEK2006-01-24 do dziś
2. ImionaMATEUSZ KONRAD2006-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZAŁEK2007-10-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2007-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-07-26 do dziś
216 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2013-07-26 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-07-26 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-07-26 do dziś
518 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2017-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 06.08.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 DO 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.20022003-09-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 23.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-11-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 02.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.20042005-09-15 do dziś
4data złożenia 03.08.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
5data złożenia 30.08.2007 okres 01.01.2006 DO 31.12.20062007-09-05 do dziś
6data złożenia 11.08.2008 okres 01.01.2007 DO 31.12.20072008-11-12 do dziś
7data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-08-20 do dziś
8data złożenia 10.09.2010 okres 01.01.2009 DO 31.12.20092010-09-23 do dziś
9data złożenia 29.07.2011 okres 01.01.2010 DO 31.12.20102011-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
201.01.2006 DO 31.12.20062007-09-05 do dziś
301.01.2007 DO 31.12.20072008-11-12 do dziś
401.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-08-20 do dziś
501.01.2009 DO 31.12.20092010-09-23 do dziś
601.01.2010 DO 31.12.20102011-09-09 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192001-09-07 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-09 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112020-09-09 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-09-09 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122020-09-09 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów